ဗုဒၶအဆုံးအမ

14-7-2010

အားလံုးတို႔သည္ဗဟုသုတရ႐ံုမဟုတ္ဘဲလက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ရန္ႏွင့္အက်ိဳးရွိေအာင္အသံုးခ်ရန္ ျဖစ္သည္။


(Buddha’s Teachings are not for Knowledge only but also for Self

Practice & Implementation)


အႏွစ္သာရရွိလွျခင္း - ဗုဒၶဘုရားရွင္ အဆံုးအမ အားလံုးသည္ ဗဟုသုတရ႐ံုပါးစပ္ဖ်ားေလးမွ ေျပာေန ေဟာေန႐ံုမွ် လမ္းဆံုး ေနတာမ်ဳိးတစ္ခြန္းမွ်မရွိခဲ့ပါဘူး။ အဆံုးအမတိုင္းသည္ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ က်င့္ရမယ္ၿပီးမွမိမိႏွင့္အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးရွိေအာင္လက္ေတြ႕အသံုးခ်ၿပီးမွသာလွ်င္ အဓိပၸာယ္ ျပည့္စံုၿပီး ပန္းတိုင္(နိဗၺာန္) သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ျခင္း သည္သာ အႏွစ္သာရျဖစ္ပါသည္။ခ်မ္းသာအစစ္

လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ သံုးမ်ဳိးေသာခ်မ္းသာတို႔တြင္ လူႏွင့္နတ္ခ်မ္းသာတို႔သည္ ဒုကၡသစၥာနယ္(ျဖစ္ေပၚျခင္း ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္း တို႔က အစဥ္ထာ၀ရႏွိပ္စက္ေသာနယ္) ထဲတြင္သာ ခံစား ေနရၿပီး သံုးဆယ့္တစ္ဘံုသံသရာလည္ေစၿပီး ခ်မ္းသာအတုျဖစ္သည္။

နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ (မေဖာက္မျပန္ ျပဳျပင္စီရင္မႈမရွိ ၿငိမ္းေအးမႈအျပည့္ ဒုကၡအားလံုးခ်ဳပ္ဆံုးျခင္း သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ျခင္း ) သည္သာလွ်င္ မဟာသႏၲိ သုခ ခ်မ္းသာအစစ္ ျဖစ္ေပသည္။


ဘုရားကန္ေတာ့ျခင္း

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း ဘုရားကန္ေတာ့ၾကစဥ္ ၾသကာသမွစၿပီး ရြတ္ဆိုၾကသည္။ (ၾသကာသ ဆိုသည္မွာ ခြင့္ျပဳပါဘုရားဟု ခြင့္ေတာင္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ လူယဥ္ေက်းတို႔၏ အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္သည္)

ၾသကာသရြတ္ၿပီး ဘုရားရွိခိုးေနစဥ္ ဘုရားရွင္၏ ပံုေတာ္ (အကာ)ကိုၾကည့္ၿပီး ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ (အႏွစ္)ကိုရည္မွန္းၿပီးကန္ေတာ့မွသာလွ်င္ အဓိပၸာယ္ျပည့္စံုေပသည္။

0 comments:

Post a Comment