ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ အျပား(၃၀)

0 comments
30-5-2009
၁။ ဒါနပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကိုလွဴဒါန္းျခင္း။
ဒါနဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကို စြန္႔လႊတ္လွဴဒါန္းျခင္း။
ဒါနပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကို စြန္႔လႊတ္လွဴဒါန္းျခင္း။၂။ သီလပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကိုငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိဘဲ မိမိသီလကိုေျဖာင့္တန္းစြာေစာင့္ထိန္းျခင္း။

သီလဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကိုငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ မိမိသီလကို ေျဖာင့္တန္းစြာေစာင့္ထိန္းျခင္း။

သီလပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကို ေထာက္ထားငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိဘဲ(စြန္႔လႊတ္၍) မိမိသီလကို ေျဖာင့္တန္းစြာ ေစာင့္ထိန္းျခင္း။၃။ ေနကၡမပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကို စြန္႔လႊတ္၍ ကိေလသာေတာမွ ထြက္ေျမာက္ရန္ၾကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၊ ထြက္ေျမာက္ျခင္း။

ေနကၡမဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကိုအစရွိသည္ကို စြန္႔လႊတ္၍ ကိေလသာေတာမွ ထြက္ေျမာက္ရန္ၾကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၊ ထြက္ေျမာက္ျခင္း။

ေနကၡမပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကိုစြန္႔လႊတ္၍ ကိေလသာေတာမွ ထြက္ေျမာက္ရန္ၾကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၊ ထြက္ေျမာက္ျခင္း။၄။ ပညာပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကိုငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိဘဲ အမွားအမွန္ကို ပိုင္းျခားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း။

ပညာဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကိုငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ အမွားအမွန္ကို ပိုင္းျခားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း။

ပညာပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကို ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ အမွားအမွန္ကို ပိုင္းျခားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း။၅။ ၀ီရိယပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကိုငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိဘဲ တရားဓမၼတို႔၌ မဆုတ္မနစ္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း။

၀ီရိယဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကိုငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ တရားဓမၼတို႔၌ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း။

၀ီရိယပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကို ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ တရားဓမၼတို႔၌ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း။၆။ ခႏၱီပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကို ႏိုင္ထက္လုယူ၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းေသာ ရန္သူတို႔အေပၚ၌ ျပန္လည္ခုခံမႈလည္းမျပဳ၊ စိတ္ဆိုးျခင္းလည္းမရွိ ရန္ၿငိဳးလည္းမထားဘဲ သည္းခံ၍ေနျခင္း။

ခႏၱီဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကို ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းေသာ ရန္သူတို႔ေပၚ၌ ျပန္လည္ခုခံမႈလည္းမျပဳ၊ စိတ္ဆိုးျခင္းလည္းမရွိ ရန္ၿငိဳးလည္းမထားဘဲ သည္းခံ၍ေနျခင္း။

ခႏၱီပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကို ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္း သတ္ျဖတ္ေသာ ရန္သူတို႔အေပၚ၌ ျပန္လည္ခုခံမႈလည္းမျပဳ၊ စိတ္ဆိုးျခင္းလည္းမရွိ ရန္ၿငိဳးလည္းမထားဘဲ သည္းခံ၍ေနျခင္း။၇။ သစၥပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကို ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ အမွန္တရားဘက္မွရပ္တည္ျခင္း။

သစၥဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကို ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ အမွန္တရားဘက္မွရပ္တည္ျခင္း။

သစၥပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကိုပင္ ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ အမွန္တရားဘက္မွရပ္တည္ျခင္း။၈။ အဓိ႒ာနပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကို ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ မိမိ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မယိမ္းမယိုင္ ခိုင္မာစြာေဆာက္တည္ျခင္း။

အဓိ႒ာနဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကို ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ မိမိ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မယိမ္းမယိုင္ ခိုင္မာစြာေဆာက္တည္ျခင္း။

အဓိ႒ာနပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကိုပင္ ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ မိမိ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မယိမ္းမယိုင္ ခိုင္မာစြာေဆာက္တည္ျခင္း။၉။ ေမတၱာပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကို ႏိုင္ထက္လုယူ၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းေသာ ရန္သူတို႔အေပၚ၌ ျပန္လည္ခုခံမႈလည္းမျပဳ၊ စိတ္ဆိုးျခင္းလည္းမရွိ ရန္ၿငိဳးလည္းမထားဘဲ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ျဖင့္ေနထိုင္ျခင္း။

ေမတၱာဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကို ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းေသာ ရန္သူတို႔ေပၚ၌ ျပန္လည္ခုခံမႈလည္းမျပဳ၊ စိတ္ဆိုးျခင္းလည္းမရွိ ရန္ၿငိဳးလည္းမထားဘဲ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္ျခင္း။

ေမတၱာပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကို ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္း သတ္ျဖတ္ေသာ ရန္သူတို႔အေပၚ၌ ျပန္လည္ခုခံမႈလည္းမျပဳ၊ စိတ္ဆိုးျခင္းလည္းမရွိ ရန္ၿငိဳးလည္းမထားဘဲ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္ျခင္း။၁၀။ ဥေပကၡာပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔၏ အက်ိဳးကိုလိုလားေသာ မိတ္ေဆြ၊ အက်ိဳးကိုမလိုလားေသာရန္သူတို႔အေပၚ၌ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းမရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ေနျခင္း။

ဥေပကၡာဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းတို႔ကို ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းေသာရန္သူ၊ မိမိအက်ိဳးလိုလားေသာ မိတ္ေဆြတို႔အေပၚ၌ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းမရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ေနျခင္း။

ဥေပကၡာပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကိုပင္ သတ္ျဖတ္ေသာရန္သူ၊ မိမိအက်ိဳးကိုလိုလားေသာ မိတ္ေဆြတို႔အေပၚ၌ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းမရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ေနျခင္း။
လကၤာဒီပအရွင္

သည္းခံျခင္း

0 comments
24-5-2009
ေနပူျပစ္က်ဲက်ဲထဲတြင္ ေဒါသကုိ စိတ္ထဲ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ထည့္သြင္းထားၿပီး မ်က္ႏွာကုိ အေၾကာျပတ္လုမတတ္ တင္းလွ်က္ ပုဏၰားတစ္ေယာက္သည္ ဘုရားရွင္ရွိရာ ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ ေျခလွမ္းကုိ က်ဲႏုိင္သမွ် က်ဲကာ ခပ္ျမန္ျမန္ေလး ေလွ်ာက္ေနသည္။ သူ႔ရင္ထဲတြင္ ဤမနက္ သူ႔ဇနီး၏ အျပဳအမူ ၀င္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ သူက ေျခလွမ္းကုိ ထပ္ဆင့္ ျမင့္တင္ လုိက္သည္။ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ခံျပင္းစရာ ေကာင္းသည္။ သူ႔ဇနီးသည္ သူကုိးကြယ္သည့္ ရဟန္းမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ၿပီး ဘာမဟုတ္သည့္ ေဂါတမ၏ တပည့္ရဟန္းေတြ ကုိက်ေတာ့ ဆြမ္းကပ္လုိက္သည့္ အျပင္ တရားပါ နာယူလိုက္ ေသးသည္။ သူ အေတာ္ေလး စိတ္တိုမိသည္။ အိမ္ရွင္မ ကုိးကြယ္ေသာ ရဟန္းေတြရဲ႕ ဆရာေဂါတမကုိ ဘာမွ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ သူဇနီး သိသြားေစရမည္။ ႏႈတ္မွလည္း “ေဂါတမ သင္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္စကား ပရိယာယ္ထဲ ေခ်ာ္၀င္ၿပီး လူသတ္သမား အမည္ကုိ တြင္ကုိ တြင္သြား ေစရမယ္” ဟု ေရရြတ္လွ်က္ ဘုရားရွင္ရွိရာသုိ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ ၀င္သြားလုိက္သည္။ ဘာကုိမွ မျမင္ေတာ့။
“အုိ . . . ေဂါတမ၊ ဘာကုိ သတ္ရင္ စိတ္ခ်မ္းသာမလဲ၊ ဘာကုိ သတ္ရင္ မစုိးရိမ္ မေၾကာင့္ၾကဘဲ ေနရမလဲ၊ သင္က ဘာကုိ သတ္ရျခင္းကုိ ႏွစ္သက္သလဲ”
“ခ်စ္သား ဘာရဒြါဇ” ဘုရားရွင္က အလြန္ရဲရင့္ေသာ အသံျဖင့္ ေျဖလုိက္သည္။
“ေဒါသကုိ သတ္ရင္ စိတ္ခ်မ္းသာပါတယ္၊ ေဒါသကုိ သတ္ရင္ မစုိးရိမ္ မေၾကာင့္ၾကဘဲ ေနရပါတယ္၊ ငါ ဘုရားရွင္ဟာ ေဒါသကုိ သတ္ရျခင္းကုိ ႏွစ္သက္ပါတယ္”
ဘာရဒြါဇ ဆုိေသာ ပုဏၰားမွာ ထုိေနရာ၌ပင္ ဘုရားရွင္ကုိ အလြန္ ၾကည္ညိဳသြား ပါေတာ့သည္။ မည္မွ်အထိနည္း ဆုိရင္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ရဟန္း၀တ္ခြင့္ ေတာင္းသည္အထိ။
သုိ႔ေသာ္ ထုိကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္၍ စိတ္ဆုိး စိတ္တုိရသူ တစ္ေယာက္ေပၚလာသည္။ ထုိသူက ညီ ဘာရဒြါဇ။ တုိက္ခုိက္ စြပ္စြဲရန္ ထြက္သြားေသာ သူ႔ အစ္ကုိကုိ ဘုရားရွင္က အလြယ္တကူ ျမဴဆြယ္ႏုိင္ သြားသည္။ သူစိတ္တုိေနေသာ္လည္း သူ႔အစ္ကုိလုိေတာ့ လုပ္၍ မျဖစ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မနက္ ဘုရားရွင္ ဆြမ္းခံႂကြလာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး လုိက္လံကာ ဆဲဆုိေတာ့သည္။ ဘုရားရွင္က ဘာမွ မျဖစ္သည္ံပံု။ ညီ ဘာရဒြါဇသည္ ႀကိတ္မႏုိင္ ခဲမရျဖစ္လာကာ ဘုရားရွင္ကုိ တုိက္႐ုိက္သြားေမး ရေတာ့သည္။ ဘုရားရွင္က အေမးကုိ အေမးျဖင့္ ေျဖေတာ္မူသည္။
“သင္ သူတပါးကုိ ပစၥည္း လက္ေဆာင္ေတြ ေပးဖူးပါသလား ခ်စ္သား ဘာရဒြါဇ”
“အုိ ေပးဖူးတာေပါ့”
“သူတပါးက သင္ေပးတဲ့ ပစၥည္းကုိ မယူရင္ သင္ဘာလုပ္ပစ္လဲ”
“ကုိယ္ပဲ ျပန္သိမ္းထားရတာေပါ့”
“ထုိ႔အတူပဲ ဘာရဒြါဇ၊ သင္ေပးေသာ ဆဲေရးတုိင္းထြာမႈကုိ ငါ မယူ”
ဘုရားရွင္ စကားေၾကာင့္ ညီဘာရဒါြဇလည္း ဘုရားရွင္ကုိ ၾကည္ညိဳ သြားေတာ့သည္။
သည္းခံျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ ထုိဇာတ္အျပင္ ပုဏၰအမည္ရွိ ရဟန္း၏ သည္းခံပံုလည္း ရွိသည္။ ထုိရဟန္းက သုနာပရႏၲ ရြာသုိ႔အသြား ဘုရားရွင္က ေမးေတာ္မူသည္။
“သုနာပရႏၲရြာသားေတြက အဆဲၾကမ္းတယ္ ၊ ငါ့ရွင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ”
“မ႐ုိက္တာပဲ ေတာ္လွၿပီ ဟု ဆင္ျခင္ပါမည္ ဘုရား”
“႐ုိက္ခဲ့ရင္ေကာ”
“မသတ္တာပဲ ေတာ္လွၿပီ ဟု ဆင္ျခင္ပါမည္ ဘုရား”
“သတ္ခဲ့ရင္ေကာ”
“သူမ်ားျဖင့္ ေသခ်င္လြန္းလုိ႔ ခက္ေနၾကတယ္၊ ငါ့မွာ ေသဖုိ႔ သူတုိ႔ ကူညီေပးတယ္ ဟု ဆင္ျခင္ပါမည္ဘုရား” ဟု သူ၏ သည္းခံမည့္ပံုစံကုိ ဘုရားရွင္အား ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ သည္။ ထုိစဥ္က ပုဏၰမေထရ္ဆုိသည္မွာ ပုထုဇဥ္ ရဟန္းမွ်သာ။
သည္းခံျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္၍ ဇာတ္ေတာ္ေတြက အမ်ားႀကီးရွိသည္။ ဥတၱရာသူေဌးသမီးနဲ႔ သီရိမာ ဇာတ္လမ္း၊ ကလာဗုမင္းနဲ႔ ခႏၲီရေသ့၊ ေက်းဇူးကန္းတဲ့ လယ္သမားေယာက်ာ္းနဲ႔ ေမ်ာက္၊ ဒီဃာ၀ုမင္းသား စသျဖင့္ အမ်ားႀကီး ရွိသည္။ ထုိဇာတ္ေတာ္မ်ားကုိ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း သိၿပီးသား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤဇာတ္လမ္းမ်ားက ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိသမွ် သည္းခံျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ား။
ခႏၲီ ပရမံ တေပါ တိတိကၡာ အရာရာကုိ အနစ္နာခံျခင္းဟု ဆုိအပ္ေသာ (၀ါ) အလြန္ ထက္ျမက္ေသာ သည္းခံျခင္းသည္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ တည္း ဆုိေသာ စကားေလး ရွိေလသည္။ မွန္သည္။ သည္းခံျခင္းသည္ ျမတ္၏။ (၃၈) ျဖာ မဂၤလာ တရားေတာ္တြင္ (၂၇) ပါးေျမာက္ မဂၤလာလည္း ျဖစ္၏။
သည္းခံျခင္းတြင္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏။ အညံ့စား သည္းခံျခင္းႏွင့္ ျမတ္ေသာ သည္းခံျခင္း။ ဆဲေရး တုိင္းထြာျခင္း ႐ုိက္ႏွက္ပုတ္ခတ္ျခင္း ကုိသည္းခံျခင္းသည္ အညံ့စား သည္းခံျခင္း ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသည္းခံျခင္းမွ် ျဖင့္လည္း ႀကီးပြားျခင္း၊ ေရာဂါကင္းျခင္း၊ အသက္ရွည္ျခင္း၊ ခ်စ္ခင္သူေပါျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ရျခင္း စေသာ အက်ိဳးမ်ား အလြယ္ တကူရသည္။ အခ်မ္း အပူကုိသည္းခံျခင္း၊ အာ႐ံုကုိ သည္းခံျခင္း၊ စိတ္၏ ဆာေလာင္မႈကုိ သည္းခံျခင္းသည္ ျမတ္ေသာ သည္းခံျခင္းျဖစ္၏။ ထုိသည္းခံျခင္းသည္ သီလ သမာဓိ ပညာ ကုိ အက်ိဳး ျပဳသျဖင့္ ကာလၾကာေသာ္ ရဟႏၲာ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ႏုိင္၏။

သည္းခံျခင္း ဆုိသည္မွာ အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္သည္။ ေလာကီ လူ႔သေဘာ အရ အညံ့စား သည္းခံစရာမ်ားကုိ သည္းခံရန္ နည္းေတာ့ ရွိသည္။ ျမတ္ေသာ သည္းခံ ျခင္းအဆင့္ျဖစ္သည့္ အခ်မ္းအပူကုိ သည္းခံျခင္း၊ အာ႐ံုကုိ သည္းခံျခင္း၊ စိတ္၏ ဆာေလာင္မႈကုိ သည္းခံျခင္း၊ က်႐ႈံးမႈကို သည္းခံျခင္း၊ အခြင့္အေရး ေစာင့္ဆုိင္းရမႈကုိ သည္းခံျခင္းစေသာ သည္းခံျခင္းမ်ိဳးကား မိမိစိတ္ကုိ မိမိ မည္မွ် အထိ ဆံုးမ ႏုိင္သနည္း အေပၚ မူတည္ေလသည္။
သည္းခံ နည္းမ်ားမွာ
1. စိတ္ဆုိး ေနသူအေပၚ ေမတၱာ ပြားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
2. ကုိယ့္ကုိ ဆဲေရး ပုတ္ခတ္သူကုိ ျပန္လည္ဆဲေရး ပုတ္ခတ္လွ်င္ ဘုရားေဟာ တရားကုိ မလုိက္နာသူဟု မိမိကုိယ္ကုိ အျပစ္တင္ ဆင္ျခင္ကာ ေရွာင္ရမည္။
3. ရန္သူ၏ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ေကာင္းကြက္ေလးမ်ားကုိ ရွာၾကည့္ရမည္။
4. ေကာင္းကြက္ကေလး တစ္ခုမွ မရွိခဲ့လွ်င္လည္း ေအာ္ သနားစရာ င့ါကုိ စိတ္တုိေနရာ သတဲ့ ဟု ေတြးရမည္။
5. မေျပေသးလွ်င္
(က) ငါ့ကုိယ္ကုိသာ ဒုကၡ ေပးတာ၊ ငါ့စိတ္ကုိ ဒုကၡေပးတာ မဟုတ္ဘူး၊ ငါ့စိတ္ကုိသာ ဒုကၡေပးတာ၊ ငါ့ကုိယ္ကုိ ဒုကၡေပးတာ မဟုတ္ဘူး ဟုေတြးရမည္။
(ခ)ဘယ္သူရဲ႕သား ဘယ္သူရဲ႕ တပည့္ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ငါဟာ ဒီေဒါသနဲ႔ မကုိက္ဘူး ဟု ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္။
(ဂ)ေဒါသက အရွက္အေၾကာက္ ကင္းမဲ့ေစတယ္။ ငါေမြးထားလုိ႔ မေတာ္ေခ်ဘူး ဟု ေတြးရမည္။
(ဃ)ငါ့ေဒါသက သူ႔ကုိ ဘာမွ ဒုကၡမေပးႏုိင္ဘူး၊ ငါပဲ စိတ္ဆင္းရဲ ေနရတယ္ ဟုေတြးကာ ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္။
(င)ေဒါသသည္ အပါယ္လားေၾကာင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္ ဟု ဆင္ျခင္ရမည္။
(စ)ခုနက အေစာ္ကား ခံလုိက္ရေသာ ႐ုပ္နာမ္သည္ ယခုအခါ ပ်က္စီးေလၿပီ ဟု ဆင္ျခင္ရမည္။
6. ကံကုိ ဆင္ျခင္ရပါမည္။ ေအာ္ လူေတြအားလံုး သတၱ၀ါေတြ အားလံုး ကံစီမံရာသာ ျဖစ္ၾကရတယ္ ဟု ဆင္ျခင္ရပါမည္။
7. ဇာတ္ေတာ္မ်ားကုိ ဆင္ျခင္ရမည္။
8. သံသရာကုိ ဆင္ျခင္ရမည္။ သံသရာတြင္ ေဆြမ်ိဳး မေတာ္စပ္ဖူးသူဟူ၍ မရွိ။ ဤသူသည္ ဘ၀ တစ္ခုခု၌ ငါ့ မိခင္၊ ဖခင္ သားသမီး စသည္ျဖစ္ဖူးခ်ိမ့္မည္ ဟု ဆင္ျခင္ရမည္။
9. ခႏၲီ၏ အက်ိဳးတရား၊ ေမတၱာ၏ အက်ိဳးတရားကို ဆင္ျခင္ရမည္။
10. သူင့ါကုိ ဆဲတာ ႐ုိက္တာ င့ါဆံပင္ကုိလား၊ ငါ့ေမြးညင္းကုိလား၊ ငါ့အေရကုိလား စသျဖင့္ ၃၂ ေကာ႒ာသကုိ ဆင္ျခင္ရမည္။
11. ေနာက္ဆံုးနည္းကေတာ့ ပစၥည္းေပးလုိက္ျခင္း ေတာင္းလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
(ဤနည္းနဲ႔ ပတ္သက္၍ တိပိဋကေယာဆရာေတာ္ တစ္ခါ ေျပာဖူးသည္။ သူ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ တစ္ရက္၌ လာအပ္ေသာ ကုိရင္တစ္ပါးကုိ ဘယ္ဘ၀ ေရစက္ေၾကာင့္မသိ။ အလုိလုိ မ်က္မုန္းက်ိဳးေနမိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိကုိရင္ကုိ ေခၚကာ သကၤန္းတစ္စုံ လႉဒါန္းလုိက္ေလသည္။ ထုိေန႔မွ စ၍ ထုိကုိရင္အေပၚ ေမတၱာသက္၀င္ ႏုိင္ေတာ့ေလသည္ ဟူသတတ္။ [ဆရာေတာ္ ခြင့္ျပဳမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဆရာေတာ္၏ ေက်ာင္းတုိက္တြင္း ေပးေသာ ၾသ၀ါဒစကားထဲမွ ျဖစ္ေလသည္။])
http://jjqqyy.mmgenius.com/မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

adages of wisdom ပညာရွိစကားပုံ

0 comments
17-5-2009
Our needs are few; our wants are many.

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုိအပ္ခ်က္မွာ အနည္းငယ္မွ်သာ၊ လုိခ်င္ေသာအရာမ်ားမွာ အနႏၱ။


To be grateful and repay kindness this is first;
to benefit others is to benefit ourselves.

ဂုဏ္ေက်းဇူး အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးတရားျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ပူေဇာ္ျခင္းတို႔သည္ ပထမဦးစြာျပဳပါ။
အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ျပဳျခင္းသည္ ကိုယ့္က်ိဳးေအာင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။


Devote wholehearted effort without calculating who does or gains more.

အက်ိဳးအျမတ္၏ နည္းမ်ားမတြက္ခ်က္ဘဲ၊ ဦးစြာစိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ျမွပ္ႏွံပါ။


Kindness and compassion have no enemies; wisdom engenders no vexations.

ေမတၱာ ကရုဏာ ႏွင့္ျပည့္စုံသူမွာ ရန္သူမရွိ၊ ဥာဏ္ပညာရွိျခင္းသည္ စိတ္၏ ပူပန္ေႏွာက္ယွက္ေစျခင္းမရွိ မျဖစ္ေပၚေပ။

Cultivate a big heart-but a small ego.
စိတ္သေဘာထားၾကီးေစၿပီး၊ အတၱကို နည္းပါးေစရမည္။

ေဒါင္းလုတ္ယူႏိုင္ေသာစာအုပ္မ်ား(E-Books)

0 comments


15-5-2009

Bhikkhu Pesala _ The Debate of King Milinda
Dhamma Dhuta Dr Ashin Pannissara _ How to Practice Meditation
Dr Mehm Tin Mon _ Kamma, The Real Creator
Dr Mehm Tin Mon _ The Right View on Life, Living and Dying
Ledi Sayadaw _ The Manual of Buddhism
Mogok Sayadaw _ Ehi Passiko

Mogok Sayadaw _ Basic Paticcasamuppada
Mogok Sayadaw _ How To Die With A Smile
Mogok Sayadaw _ Meditation on Mind and Feeling
Mogok Sayadaw _ The Four Noble Truths
Penang Sayadaw _ Dawn of Buddhism
Richard Walton _ Advanced English C.A.E
Various Authors _ Buddhism Handbook
U Dhammapiya _ Nibbana in Theravada Perspective
U Revata _ A Life of True Security
U Than Daing _ Cittanupassana and Vedananupassana

Anandajoti Bhikkhu, ABHIDHAMMA-MATIKA, 2007
Bertrand Russell, ABC of Relativity, London
Bertrand Russell, The History of Western Philosophy, N.Y, 1954
Bertrand Russell, The Problems of Philosophy
Bertrand Russell, Why I Am Not A Christian , 1927
Dr Walpola Rahula, WHAT THE BUDDHA TAUGHT
*Edward Judson , The Life of Adoniram Judson , Anson D.F. Randolf & , New York , 1883
Harun Yahya, ISLAM and BUDDHISM , NEW DELHI, 2003
P.V.BAPAT, VIMUTTIMAGGA and VISUDDHIMAGGA-a comparative study, POONA ,1937
Sri Arthur Eggar , The Law of Evidence , Varsity Book Club , Burma , 195

60 Soungs
A Critical Analysis of The Jhanas
A Four Stanza Poem on Samvega
A Great Man
A Guide to Awareness
A Guide to Proper Buddhist Funeral
A Handbook of Logic
A History of Pali Literature
A History of Siam
A History of Mindfulness
A Life Free From Money
A Manual For Buddhism On Deep Ecology
A Manual of Abhidhamma
A Manual of Respiration
A Manual of the Dhamma
A Manual of the excellent man
A Manual of the Path Factors
A Map of the Journey
A Pali Word A Day
A Survey of Vinaya Literature
A True Spiritual Warrior
All-Embracing Net of Views (Brahmajalasutta)
Akaliko
Angulimala
An Elementary Pali Course
An Introduction to Buddhism
An Introduction to Regional Geography
Acariya Mum Bhuridatta
Advanced Grammar in Use
Anapanasati
Ancient Futures
Ancient Indian Education Part I&II Hinduism
Asia's Cultural Mosaic
Basic English Grammar II
Beyond Belief
Bhikkhuni Patimokkha
Brahmavihara Dhamma
Bodhisatva Doctrine in Buddhism
Body of Secret
Buddha Abhidhamma
Buddhagosuppatti
Buddha and Bodhisattva a Hindu View
Buhhhda Tales
Buddha's Ancient Path
Buddhism and Psychology
Buddha's Socio-political ideas
Buddhism and Connexion
Buddhism and Society
Buddhism and the Race Question
Buddhism as a Religion
Buddhism as An Education
Buddhism in a Nutshell
Buddhism in Myanmar
Buddhism in Sri Lanka
Buddhism in Thailand
Buddhist Arts and Antiquities
Buddhist Arts of Thailand
Buddhist Ceremonies and Rituals of Sri Lanka
Buddhist Dictionary
Buddhist Economic Philosophy
Buddhist Ethics
Buddhist Philosophy of Education
Buddhist Pilgrimage
Buddhist Sects in India
Buddhist Social and Moral Education
Buddhist Tales for Young and Old I
Buddhist Tales for Yound and Old II
Buddhist Texts through the Ages
Buddhist Wisdom
Buddhist Women Across Cultures
Buddhist women and social justice
Buddhist Women at the Time of The Buddha
Buddha's way of immortal medicine
Business Vocabulary in Use
Calm and Insight
Cascade Purification
Causality Central Philosophy of Buddhism
Challenges of a Changing Earth
Chanting Book
Chinese Version of the Dhammapada
Conception of Buddhist Nirvana
Contemplation of Feeling
Cow Dhamma
Dependent Origination
Dhammapada
Dhammapada Stories
Dharma Mind Worldly Mind
Dictionary of Pali Proper NamesI
DIGHA NIKAYA
Dighanikaya Atthakatha I
Dighanikaya Atthakatha II
Dighanikaya Atthakathatika I
Dighanikaya Atthakathatika II
Dighanikaya Atthakathatika III
Digital Pali Reader
Digital Photography All-In-One Desk
Discipline
Doctrine of Upanishad and Early Buddhism
Duties of Samgha
Dvematika
Early Buddhism and Its Origin
Early Buddhist theory of Man Perfected
Elementary Engineering Fracture Mechanics
Encyclopedia of Ancient Egypt
Encyclopedia of Applied Psychology
Encyclopedia of Biology 1
Encyclopedia of Biology 2
Encyclopedia of Biology 3
Encyclopedia of Biology 4
Encyclopedia of Buddhism
Encyclopedia of Catholicism
Encyclopedia of Chemistry
Encyclopedia of Children's Health 1
Encyclopedia of Children's Health 2
Encyclopedia of Children's Health 3
Encyclopedia of Children's Health 4
*Encyclopedia of English Language
Encyclopedia of Espionage, Intelligence & Security Vol. 1
Encyclopedia of Espionage, Intelligence & Security Vol. 2
Encyclopedia of Espionage, Intelligence & Security Vol. 3
Encyclopedia of Knowledge Management
Encyclopedia of Medicine Vol. 1 (A-B)
Encyclopedia of Medicine Vol. 2 (C-F)
Encyclopedia of Medicine Vol. 3(G-M)
Encyclopedia of Medicine Vol. 4 (N-S)
Encyclopedia of Medicine Vol. 5 (T-Z)
Encyclopedia of Occultism and Parapsychology Vol 1
Encyclopedia of Occultism and Parapsychology Vol 2
Encyclopedia of Philosophy I
Encyclopedia of Philosophy II
Encyclopedia of Philosophy III
Encyclopedia of Philosophy IV
Encyclopedia of Philosophy V
Encyclopedia of Philosophy VI
Encyclopedia of Philosophy VII
Encyclopedia of Philosophy VIII
Encyclopedia of Philosophy IX
Encyclopedia of Philosophy X
Encyclopedia of Physical Science
Encyclopedia of Religion I
Encyclopedia of Religion II
Encyclopedia of Religion III
Encyclopedia of Religion IV
Encyclopedia of Religion V
Encyclopedia of Religion VI
Encyclopedia of Religion VII
Encyclopedia of Religion VIII
Encyclopedia of Religion IX
Encyclopedia of Religion X
Encyclopedia of Religion XI
Encyclopedia of Religion XII
Encyclopedia of Religion XIII
Encyclopedia of Religion XIV
Encyclopedia of Science and Religion
Encyclopedia of Sociology Vol. 1
Encyclopedia of Sociology Vol. 2
Encyclopedia of Sociology Vol. 3
Encyclopedia of Sociology Vol. 4
Encyclopedia of Sociology Vol. 5
Encyclopedia of Mental Disorders I
Encyclopedia of Mental Disorders II
Encyclopedia of Public Relation 1
Encyclopedia of Public Relation 2
Encyclopedic History of World Civilization 11
Encyclopedic History of World Civilization 12
Encyclopedic History of World Civilization 13
Encyclopedia History of World Civilization 14
Encyclopedic History of World Civilization 15
English-Pali Dictionary
Emptiness of Emptiness
Essential Themes
Essentials of Insight Meditation Practice
Ethics By K.N.Kar (Rangoon University)
Every Action Receives Its Result
Exhortations by Mahasi Sayadaw I
Exhortations by Mahasi Sayadaw II
Facing the Future
Fine Wood Working
Four ElementsMeditation
From Womb to Womb
Fundamentals of Buddhism
Gems of Mahasi Thought
Geographical Thought
Glimpses of World Religions
Good Question, Good Answer
Ground Cognition
Guide to Tipitaka
Guided Meditation for Primary Students
Handbook for Mankind
Hello-with Lo*Handbook ve and Other Meditations
Hinduism and Buddhism
History and Philosophy of Buddhism
History of Burma
History of Indian Philosophy
History of Theravada Buddhism in South-East India
How Buddhism Began
How to Make An end to Suffering
How to Overcome your Difficulities
Index to the Dighanikaya
Indian Buddhism
Insight Meditation Workshop
Intoxicants and Gambling
Introduction to Abhidhamma
Introduction to Sanskrit Vol_1
Introduction to Sanskrit vol_2
Journey of One Buddhist Nun
Kalama Sutta
Kathina Then and Now
Keeping the Breath in Mind & Lessons in Samadhi
King Asoka and Buddhism
King James Bible
Knowing & Seeing
Law and Custom in Burmese and the Burmese Family
Leading Virtuous lives as Laymen
Learning Sanskrit in 30 days
Liao-Fan's Four Lessons
Light of Asia
Living Meditation, Living Insight
Lokadhamma
Love and Sympathy in Theravada Buddhism
Loving-kindness Meditation
Maha Satipatthana Sutta
Mahasi Abroad I
Mahasi Abroad II
Mahayana Buddhism
Majjhima Nikaya
Majjhimanikaya Atthakatha I
Majjhimanikaya Atthakatha II
Majjhimanikaya Atthakatha III
Majjhimanikaya Atthakatha IV
Malukyaputta Sutta
Managerial Leadership
Medicinal Plants of Myanmar
Meditation Subjects to Rahula
*Meditation in Southeast Asia (Dieter Baltruschat)
Meditation in Words
Metta Bhavana, Loving-kindness Meditation
Mindfulness: The Path of the Deathless
Mindfulness of Breathing &..
Nibbanagaminipatipada
Modern Treaty Law and Practice
Now is the Knowing
On The Nature Of Nibbana
On the Path to Freedom
One Foot in the World
Ordination Procedure
PALI-ENGLISH DICTIONARY
Pali Literature(Norman)
Pali Literature and Language
Path of Practice
PhD Thesis of Myanmar Dr.Sayadaws
Psychological Attitude of Early Buddhist Philosophy
Philosophy and its development in the Nikayas and Abhidhamma
Philosophy and Psychology in the Abhidharma
Phra Buddha Dhammacakra
Popular Deities
Practicing Buddhism In Everyday Life
Preparing for Death and Helping the Dying
Prictical Research Methods
Problems of Life
Problem of Knowledge in Yogacara Buddhism
Protection Through Satipatthana
Purabheda Sutta
Purpose of Practising Kammatthana Meditation
Quran
RAJADHAMMASANGAHA (U Pho Hlaing)
Reading the Mind
Record of Buddhistic Kingdoms
Recent Researches in Buddhist Studies
Religion and Philosophy of Veda and Upanishad I
Religion and Philosophy of Veda and Upanishad II
Remote Sensing in Geomorphology
Sakkapanna Sutta
Sallekha Sutta
Samannaphalasutta and its Commenteries
Samma Paribbajaniya Sutta
Samyutta Nikaya I
Samyutta Nikaya II
Samyuttanikaya Atthakatha I
Samyuttanikaya Atthakatha II
Samyuttanikaya Atthakatha III
Satipatthana Vipassana Meditation
Scientific Acceptability of Rebirth
Settling back into the Moment
Seven Works of Vasubandhu
Silavanta Sutta
Singalovada Sutta
Six Days of War
Soil Geomorphology
*Space Sciences Vol 1
*Space Sciences Vol 2
*Space Sciences Vol 3
*Space Sciences Vol 4
Snow in the Summer
Story of the Buddha
Sudden and Gradual
Sutta-Nipata
Teaching & Training
The 31 planes of Existence
The A-Z of Correct English
The Art of Attention
The Bhikkhu Rules-A Guides for Laypeople
The Bhikkhuni Patimokkha of the Six Schools
The Book of Protection(Paritta)
The Buddha His life and His Teachings
The Buddha and His Disciples
The Buddha and His Teachings
The Buddha's Philosophy of Language
The Buddhist Way
The Chariot to Nibbana I
The Chariot to Nibbana II
The Conditionality of Life in Buddhist Teachings
The Discourse on the Snake Simile
The Edicts of King Asoka
The Eightfold Path for the Householder
The Everyday Internet All-In-One Desk
The First Industrial Revolution
The Five Mental Hindrances and Their Conquest
The Four Noble Truth
The Four Nutriments of Life
The Four Sublime States
The Golden Mrak-U
The Heart of Buddhism
The Heat Treatment of Ruby and Sapphire
The History of Buddhist Thought
The Internet Encyclopedia I
The Internet Encyclopedia II
The Internet Encyclopedia III
The Koran
The Law of Evidence
The Life and Work of Buddhaghosa
The Life of Sariputta
The Mission Accomplished
The Most Superior Kind of Offering
The Natural Cure for Spiritual Disease
The New Pali Course I & II
The Origin and Development of Buddhist Monastic Education in India
The Oxford Guide to English Usage
The Path of Purification_1
The Path of Purification_2
The Path to Arahantship
The Power of Mindfulness
The Rise and Decline of Buddhism in India
The Roots of Good and Evil
The Seeker's Glossary of Buddhism
The Seven Stages of Purification and..
The Simile of Cloth and..
The Spread of Buddhism and the Buddhist Schools
The Sutra on the Realizations of the Great Beings
The Sweet Drew of Ch'an
The Teaching of Ajahn Chah
The Truth of The Messengers
The Vipassana Retreat
The Way of the Bodhisattva
Thinking it Through
Three Teachings
TIPATAKA ENGLISH TRANSLATION(metta net)
To Cherish All Life
To Nibbana via the Noble Eightfold Path
To Understand Buddhism
Towards Eternal Peace
Tuvataka Sutta
Understanding Digital Libraries
Venerable Ananda
VINAYA PITAKA VOL I
VINAYA PITAKA VOL II
VINAYA PITAKA VOL III
VINAYA PITAKA VOL IV
VINAYA PITAKA VOL V
VINAYA PITAKA VOL VI
Vipassana Dipani(Ledi Sayadaw)
VISUDDHIMAGGA
War and Peace, by Leo Tolstoy
Ways and Means into Jhanas
What is Nibbana
Wind in the Forest
Wisdom Develops Samadhi
Wisdom of Buddhism
With Robes and Bowls
Wise Reflections
Women in Buddhism
*Working of Kamma
World Buddhist Missinary Tour
Writting and Diffrence
Writing Your Doctoral Dissertation
Wuthering Heights, by Emily Bronte
Yogacara Idealism


ေဒါင္းလုတ္ယူႏိုင္ေသာစာအုပ္မ်ား

0 comments
၁၅-၅-၂၀၀၉


ပရိတ္ႀကီး(၁၁)သုတ္ ပါဠိ+ျမန္မာ
ကုိစံ _ ခႏၶာငါးပါးေပ်ာက္ဆံုးျခင္းတရား
ကုိတာ _ ေတြးသူမ်ား
ကုိတာ + _ လူငယ္တုိ႔ရဲ႔ အနာဂါတ္စကား၀ုိင္း
ကုိဘတင္ _ နကၡတၱ ဒီပနီက်မ္း
ကင္း၀န္မင္းၾကီး _ ေနမိ ရကန္
က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ _ စြယ္စံုေက်ာ္ထင္က်မ္း
ၾကည္ၾကည္မာ _ ဟယ္ရီေပၚတာနွင္႔ အက္ဇခါဘန္အက်ဥ္းသား
ကၽြန္းျပန္ရဲေဘာ္တစ္ခ်ိဳ႔ _ အျမင္႔ပ်ံလင္းယုန္အားဂုဏ္ျပဳျခင္း
ခင္ေဆြဦး _ စစ္ကုိင္းသမီး ဒုိင္ယာရီ
ခင္ေမာင္ေအး _ ေရာင္စံုရုပ္ျပပ႒ာန္း၂၄ပစၥည္းနွင္႔ရွင္ခ်က္မ်ား
ခ်စ္စိန္လြင္ _ ေဆာင္ၾကာျမိဳင္မွတ္တမ္း
ခ်စ္နုိင္ _ အနွစ္ ၃၀
ခ်စ္ဦးညိဳ _ စကၠရုနွင္႔ဘဒၵါ
ခ်စ္ဦးညိဳ _ ရုကၡစုိးမယားနဲ႔အျခားျပိတၱာမ်ား
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ မမေလး _ ေသြး
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္ _ သူ
ေငြၾကည္ _ ၾကြၾကြရြရြ ဟာသ
ေငြၾကည္ _ တုိတုိထြာထြာ ဟာသ
ေငြၾကည္ _ ျပည္႔ျပည္႔၀၀ ဟာသ
ေငြၾကည္ _ မက္မေျပဟာသ
ေငြၾကည္ _ လူတုိင္းၾကိဳက္တဲ႔ဟာသ
ေငြၾကည္ _ အူလိႈက္သည္းလိႈက္ဟာသ
စံဇာဏီဘုိ _ အခ်စ္ေဗဒင္
စံဇာဏီဘုိ _ အခ်စ္လကၡဏာ
စုိးေနလင္း _ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ သုိ႔မဟုတ္ အရိပ္ေကာင္းေသာသစ္တစ္ပင္
စိန္စိန္ _ ေရႊေရာင္ညနွင္႔အျခား၀တၳဳတုိမ်ား
ဆရာေဘ _ ဇမၺဳပတိမင္းခြ်တ္ခန္း၀တၳဳ
ဆန္းလြင္ _ ကမၻာ႔ေတြးေခၚရွင္ၾကီးမ်ား , ၀င္းလုိက္ပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၉၉၉ ဇႏၷ၀ါရီ
ဆန္းလြင္ _ ျဖစ္တည္ျခင္းပဓါန၀ါဒ နွင္႔ လူသားပဓါန၀ါဒ
ဆန္းလြင္ _ ရတနာသံုးပါးကုိယံုၾကည္ကုိးကြယ္လူသူ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း
ေဆြမင္း. ဓနုျဖဴ _ ဘ၀တစ္ခုအမွတ္ရ
ဇ၀န _ ကားထဲကမိန္းကေလး
ဇ၀န _ ကၽြန္ေတာ္႔လင္
ဇ၀န _ ဆုိးေပ ၁ , မယာမီဒီယာပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၂၀၀၀ ေမလ
ဇ၀န _ ဆုိးေပ ၂
ဇ၀န _ ဆုိးေပ ၃
ဇ၀န _ သူပုန္ၾကီး
ေဇယ် _ ေဇယ် စာတန္း , ညႊန္႔ေ႒းစာေပတုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၉၆၅
ေဇယ် _ ျမန္မာမ်က္ပြင္႔
ေဇာ္ဂ်ီ _ ညီသစ္ဆင္းကဗ်ာစု , အင္ၾကင္းဦးပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၂၀၀၃ ဧျပီ
ဇင္သန္႔ _ စာဖတ္ျခင္း ၁
ဇင္သန္႔ _ စာဖတ္ျခင္း ၂
ဇင္သန္႔ _ စာဖတ္ျခင္း ၃
ညာဏ၀ံသ _ ဂဗၵလီလာၾကဏ္း , ဟံသာ၀တီသတင္းစာတုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၈၉၉
တုိးထက္ _ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္မွလူ၀င္စားမ်ာ
တကၠသုိလ္ဘုန္းနုိင္ _ ညီမေလးရယ္စုိးရိမ္မိတယ္
တကၠသုိလ္ဘုန္းနုိင္ _ ပညာရဲ႔သေဘာ
တင္မုိး _ ဖလ္မီးအိမ္
တင္ေမာင္ _ တုိင္းျပည္ကနုနု မုန္တုိင္းက ထန္ထန္
တုိက္စုိး _ ပညာသုိက္
ထူးေဆြေအာင္ _ ေျဗာစည္တီး၍လွဴလုိက္သည္
ထူးေဆြေအာင္ _ မေၾကာက္ဖူးလုိ႔ဆုိ
ထူးေဆြေအာင္ _ မေပ်ာ္ရင္ေကာ
ထူးေဆြေအာင္ _ မန္က်ည္းပင္တန္းရဲ႔မီဒီယာ
ထူးေဆြေအာင္ _ ျမင္းမုိရ္ေတာင္ထိပ္မွသဲပြင္႔ကေလးမ်ား
ဒဂုန္ေရႊမွ်ား _ ကမၻာေျမေအာက္ခရီး
ဒဂုန္ေရႊမွ်ား _ ငယ္ကခ်စ္အနွစ္တစ္ရာနွင္႔လက္ေရြးစင္၀တၳဳမ်ား
ဒဂုန္ေရႊမွ်ား _ ေစာရသက္ျပင္းနွင္႔အျခား၀တၳဳတုိမ်ား
ဒဂုန္ေရႊမွ်ား _ နီနီေလး
ဒဂုန္ေရႊမွ်ား _ ေမ၀ါ၏ကလဲ႔စား
ဒဂုန္ေရႊမွ်ား _ ရုပ္ထုက်ိန္စာ
ဒဂုန္ေရႊမွ်ား _ ေရႊစင္နတ္ဘုရား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ _ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမွ လြတ္ကင္းေရး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ _ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ႔စာ
ေဒါက္တာတုိးလွ _ ကုန္းေဘာင္ေရႊျပည္
ေဒါက္တာဘေမာ္ _ ဗမာ႔လက္ငင္း-လြတ္လပ္ေရး
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ေတာ္ကူးဆရာေတာ္ ဘ၀ဆည္းဆာနွင္႔ က်င္႔စဥ္တရား
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဗုဒၶဘာသာစာရိတၱပညာနွင္႔က်င္႔၀တ္မ်ား
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဗုဒၶ၀ါဒနွင္႔ေခတ္သစ္ဘ၀
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဗုဒၶအဘိဓမၼာအနွစ္ခ်ဳပ္
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဘ၀ကိစၥနွင္႔ဘ၀ပန္းတုိင္
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဘ၀ခ်မ္းသာေရး
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဘ၀ဖန္တီးရွင္ ကံတရား
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဘ၀လမ္းနွစ္သြယ္
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္နွင္႔ဘ၀ပန္းတုိင္
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးနွင္႔အရိယသစၥာ
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးသုိ႔ေရွးရႈၾက
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ေရွးဘ၀ေနာက္ဘ၀ သိပၸံနည္းက်အေထာက္အထားမ်ား
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ အေကာင္းဆံုးဘ၀လမ္းညႊန္မႈ
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ အျမတ္ဆံုးပန္းတုိင္ဧကန္ပုိင္ ဒုတိယတြဲ
ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရ _ တရားခ်စ္တဲ႔သူ
ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရ _ လုိအင္ဆႏၵေတြျပည္႔ပါေစ
နီကုိရဲ _ ကၽြန္ေတာ္နွင္႔ေစ်းသည္အလြဲမ်ား
နီကုိရဲ _ ဇက္ေပၚကဆီးသီး
နီကုိရဲ _ လြယ္အိတ္ထဲကအလြဲမ်ား
နီကုိရဲ _ သံစုံၾကဴးတဲ႔ည
ေနလင္း _ လူရွင္သခၤ်ိဳင္းမ်ားအေၾကာင္း
နတ္ႏြယ္ _ တဖန္ျပန္၍မနုိးေသာေ၀ဒနာ
နုိင္ပန္းလွ _ ရာဇဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္း
ပုညခင္ _ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ရဲ႔ျဖစ္တည္မႈ
ေဖျမင္႔ _ ေဘဘီလံုမွာအခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္
ဖ်ာပံုတုိက္သစ္ဆရာေတာ္ _ သုေတသနသရုပ္ျပအဘိဓာန္ ၂၀၀၇
ဗဂ်ီေအာင္စုိး _ စာမဲ႔ကဗ်ာ
ဗားကရာဆရာေတာ္ _ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ ပါဌ္နိႆယ
ဘခုိင္ _ ဂ်ာမဏီအတြင္းေရး
ဘေလာ္ဂါနွင္႔ ကဗ်ာဆရာ/မမ်ား _ ေကာင္းကင္မ်ား၏အတၳဳပၸတၱိ
ဘုရားသားေတာ္ _ သာသနာ႔လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲနွင္ ႔၀ိနည္းဓိုရ္ဖန္တီးေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း)
ဘႏၵႏၱကိတၱိသာရ ဓမၼဒႆနၾသ၀ါဒမ်ား
ဘဒၵႏၱကိတၱိသာရ _ ဗုဒၶညႊန္ၾကား မေသေဆးတရား
ဘဒၵႏၱဇာဂရာဘိ၀ံသ _ နာဂလုိဏ္ဂူ အဓိ႒ာန္က်င္႔စဥ္နွင္႔ လယ္တီ၀ိပႆနာ
ဘဒၵႏၱဇာဂရာဘိ၀ံသ _ လယ္တီ၀ိပႆနာ အမွတ္ ၃
ဘဒၵႏၱဇာဂရာဘိ၀ံသ _ လယ္တီ၀ိပႆနာ အမွတ္ ၄
ဘဒၵႏၱဇာဂရာဘိ၀ံသ _ လယ္တီ၀ိပႆနာ အမွတ္ ၅
မစႏၵာ _ ဂ်ီေဟာသူ
မစႏၵာ _ ပုစၧာ
မ၀င္းျမင္႔ _ ေရျပာအုိင္မွဇာတ္လမ္းမ်ား
မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္ _ ကဗ်ာ႔နန္းေတာ္
ေမျငိမ္း _ သတင္းသမားသတိထားစရာ ျမန္မာစာနွင္႔စကားသံမ်ား
မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ _ သုညတ တရား ၾကိဳးစားျပီး ေဟာရစ္ပါကြာတဲ႔
မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ _ သစၥာ၄ပါးတရားေတာ္
မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ _ ေဇာ၇ၾကိမ္အက်ိဳးေပးပံု.ကပ္ေက်ာ္တရားေတာ္
မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ _ စူဠေ၀ဒလႅသုတ္-၀ိသာခနွင္႔ ဓမၼဒိႏၷာအေမးအေျဖမ်ား
မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ ေသာတာပန္ျဖစ္ဖုိ႔နွစ္ခ်က္-ေ၀ဒနာ၀ိပႆနာရႈနည္း
မုိးမုိး _ ေ၀ဒနာၾကာနီပြင္႔
မုိးမုိး _ သိကၡာရွိတဲ႔မုန္႔ဟင္းခါး
မင္းျမတ္သူရ _ ဆားပုလင္းမင္းေအာင္နွင္႔ပန္းကုိးပြင္႔ေဒ၀ီ
မင္းျမတ္သူရ _ ေရႊခ်မ္းသာ ေငြခ်မ္းသာ
မင္းလူ _ ခ်စ္ျမားရွင္အစ ခ်စ္ျမားရွင္အဆံုး
မင္းသိခၤ _ ဆားပုလင္းနွင္းေမာင္နွင္႔ ပ်ားစြဲေသာမုတ္ဆိတ္
မင္းသိခၤ _ ဆားပုလင္းနွင္းေမာင္နွင္႔ျမိဳင္မဟာမျမေလး
မင္းသိခၤ _ ေပတလူ
မင္းသိခၤ _ ပုဏၰားဘကြန္း ၁
မင္းသိခၤ _ ပုဏၰားဘကြန္း ၂
မင္းသိခၤ _ ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ေမာင္ဘခ်စ္ ၁
မင္းသိခၤ _ ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ေမာင္ဘခ်စ္ ၂
မင္းသိခၤ _ မေနာမယထမင္း၀ုိင္း
မင္းသိခၤ _ မုိးနဲ႔အတူ
မင္းသိခၤ _ ေျမေလွ်ာက္၀ိဇၹာေရႊျမသာ ၁
မင္းသိခၤ _ ေျမေလွ်ာက္၀ိဇၹာေရႊျမသာ ၂
မင္းသိခၤ _ ေျမေလွ်ာက္၀ိဇၹာေရႊျမသာ ၃
မင္းသိခၤ _ ေရေမွ်ာကမ္းတင္ေအာင္ဗဒင္
ေမာင္စိန္ _ ဘဏ္ေငြစကၠဴတန္ဖုိး
ေမာင္ထင္ _ ဗမာ႔နုိင္ငံေရးသုခမိန္
ေမာင္ထြန္းသူ _ အုိဟင္နရီ၏၀တၳဳတုိမ်ား
ေမာင္ဒီ _ အဂၤလိပ္အသံထြက္ကိစၥ
ေမာင္ထင္ _ ေယာမင္းၾကီးဦးဖုိးလႈိင္နဲ႔ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း
ေမာင္ေပၚထြန္း _ ေသေျပးရွင္ေျပး
ေမာင္ဗုိလ္ေမႊး _ ျမန္မာ႔ပံုတုိပတ္စမ်ား
ေမာင္ဘုိသစ္ _ ကဗ်ာေရးနည္း နိသ်ည္း
ေမာင္သာရ _ က်ဥ္တုတ္ခံ၀ံ႔ မခံ၀ံ႔
မ်ိဳးသူရ _ ေန႔စဥ္သံုးအင္တာနက္. Everyday Internet
ျမသန္းတင္႔ _ နွစ္ ၁၀၀ ကမၻာ႔စံုေထာက္၀တၳဳတုိမ်ား ၂
ျမတ္သူ _ ကုိရမ္အဘိဓါန္ ၁
ျမတ္သူ _ ကုိရမ္အဘိဓါန္ ၂
ျမန္န္မာသမားေတာ္ၾကီးမ်ား _ နွစ္ေပါင္း၂၀၀ ျမန္မာ႔ေဆးပညာ , သုဓမၼာပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၂၈.၈.၁၉၇၁
ရေ၀ႏြယ္ _ ရုပ္လွခ်င္ရင္
ရဲေကာင္းထက္ _ ကမၻာကုိ ကုိင္လႈပ္သူမ်ား
ရဲစတုိင္း _ ျပံဳးျပီးမွရယ္
ရန္ကုန္ဘေဆြ _ ေရႊ၀ါျပည္
ရန္ေအာင္ _ အိမ္ေထာင္ေရးအဘိဓမၼာ
ရန္ေအာင္ေမာင္ေမာင္ _ ေထာင္တစ္သက္အေတြ႔အၾကံဳ ,သီရိေမေရာင္စံုပံုနွိပ္တုိက္, ရန္ကုန္ , ၂၀၀၄ ဧျပီ
ေရႊစၾကာ _ ကုန္းေဘာင္ျပင္သစ္
ေရႊဘုိ မိမိၾကီး _ အနာဂါရိကဓမၼပါလ
ေရႊဥေဒါင္း + ၅ _ စာေရးဆရာတုိ႔၏ ပထမဆံုးလက္ရာမြန္မ်ား
ေရႊဥေဒါင္း _ အေတြးအျမင္နဲ႔ရႈေထာင္႔
လွပုိင္ _ မဟာသက်သီဟဘုရားသမုိင္း , ၆.၂. ၁၉၆၄
လယ္တီဆရာေတာ္ _ နုိင္ငံျခားပုစၧာ အေျဖေပါင္းခ်ဳပ္
လယ္တီဆရာေတာ္ _ လယ္တီဒီပနီေပါင္းခ်ဳပ္ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ၃ က်မ္းတြဲ
လယ္တီဆရာေတာ္ _ လယ္တီနိဗၺာန္တရားေတာ္မ်ား
လယ္တီဆရာေတာ္ _ အဘိဓမၼာပရမတၳသံခိပ္က်မ္း သံေပါက္လကၤာ
ေ၀ယံလင္းေခါင္ _ သူေတာ္ငေတ၏ဂမၻီရ၀တၳဳတုိမ်ား
၀င္းတင္႔ထြန္း _ ေျခာက္တုိက္မွာ ေလာက္ကိုက္တာခံဖူးသလား နွင္႔အျခားေထာင္၀တၱဳတုိမ်ား
၀င္းသိန္းဦး _ ေရွ႔ဘ၀ေနာက္ဘ၀ဗုဒၶမေ၀ဖန္နွင္႔..
၀င္းဦး _ မိန္းမလွ အမုန္း
သတုိးေတဇ _ ကြယ္လြန္သူတုိ႔၀ိညာဥ္
သတုိးေတဇ _ သုႆန္ေျမက မိစၧာ
သေျပကန္ဆရာေတာ္ _ ေဗာဇၥ်င္ခုနွစ္ပါးတရားျမတ္ရတနာ
သေျပကန္ဆရာေတာ္ _ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ တရားေတာ္မ်ား
သေျပကန္ဆရာေတာ္ _ သေျပကန္တရားေပါင္းခ်ဳပ္ အမွတ္ ၁
သေျပကန္ဆရာေတာ္ _ သေျပကန္တရားေပါင္းခ်ဳပ္ အမွတ္ ၂
သာ.ထြန္း.ျပန္႔ _ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္
သာဓိန _ ေဗဒနီတိက်မ္း , မဟိိႏၵစာပံုနွိပ္တုိက္ , ၁၉၃၀
သာမဏအာဇာနီ _ မွန္
သီလ၀ _ ဗုဒၶအံေတာ္သမုိင္း
သုခ _ ဂုဏ္ရည္မတူလုိ႔လား
သုခ _ ေမတၱသုတ္
သုခ _သုခမွတ္စု
သုခ _ သည္ေဆာင္းေဟမန္
သုေမာင္ _ မ်ိဳးရိုးထဲမွ ဆုိးေပၾကီးမ်ား , ရန္ကုန္
သုသုက _ အစြမ္းထက္ဂါထာေတာ္မ်ားနွင္႔ဂမၻီရျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား
သဃၤဇာဆရာေတာ္ _ ဥပါသေကာ၀ါဒဋီကာက်မ္း , ျမန္မာသံေတာ္ဆင္႔ပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ ,၁၂၄၂ ပဌမ၀ါဆုိလ
သန္းျမင္႔ဦး _ အခ်စ္ဘ၀နွင္႔ ေငြေၾကးဆုိင္ရာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား
ေသာင္းထုိက္ _ ပထ၀ီနုိင္ငံေရး
သိပၸံေမာင္၀ _ စစ္အတြင္းေန႔စဥ္မွတ္တမ္း
သိပၸံေမာင္၀ _ အဟိတ္..၀တၳဳဇာတ္လမ္းမ်ား
သိပၸံေမာင္၀ _ ေအာက္စဖုိ႔တကၠသုိလ္ ခရီးသြားမွတ္တမ္း
သိန္းေဖျမင္႔ _ တက္ေခတ္နတ္ဆုိး
အၾကည္ေတာ္ _ ေဆြတစ္ရာ ေမာင္တစ္က်ိပ္
အၾကည္ေတာ္ _ ဇ
အၾကည္ေတာ္ _ ေတာသားၾကီး
အၾကည္ေတာ္ _ နတ္ေနကုိင္း
အၾကည္ေတာ္ _ ပုိးေကာင္မ်ား
အၾကည္ေတာ္ _ မုိးတိမ္ပံုျပင္
အၾကည္ေတာ္ _ သူတုိ႔ေပ်ာ္ၾကေလျပီ
အၾကည္ေတာ္ _ သဲလွည္း
အၾကည္ေတာ္ _ အခ်စ္သည္ သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစသတည္း
အၾကည္ေတာ္ _ အုိင္အုိဒင္းကုိကုိၾကီးနွင္႔..
အရွင္ေကာ၀ိဒ _ တုနုိင္းမမွီ
အရွင္ေဃာသိတ _ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀သာသနာ
အရွင္ဇနက-တိသရဏ၀ိဟာရ _ ဗုဒၶေဟာျမြက္တရားဦးဓမၼစက္
အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ _ ကုိယ္က်င္႔အဘိဓမၼာ
အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ _ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္နွင္႔အနတၱလကၡဏသုတ္တရားေတာ္
အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ _ ရတနာ႔ဂုဏ္ရည္
အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ _ သိပၸံအျမင္နွင္႔ ဗုဒၶအဘိဓမၼာအေမးအေျဖမ်ား
အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ _ အေျချပဳပ႒ာန္း
အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ _ အနာဂတ္သာသနာေရး
အရွင္ဆႏၵာဓိက _ နွလံုးသားမိတၱဴ
အရွင္ဆႏၵာဓိက _ မိဘေက်းဇူးအေက်ဆပ္နည္း
အရွင္ဆႏၵာဓိက _ ေလာက၌အေကာင္းဆံုးေသာအရာ
အရွင္ဆႏၵာဓိက _ သက္သတ္လြတ္နွင္႔ကုသုိလ္စိတ္
အရွင္ဆႏၵာဓိက _ အခ်စ္ကံေခေပမဲ႔အနွစ္က်န္ေစရမယ္
အရွင္ဆႏၶာဓိက _ အနိႈင္းမဲ႔ကုသုိလ္
အရွင္ဆႏၶာဓိက _ အနႈိင္းမဲ႔ရဟန္း
အရွင္ဆႏၶာဓိက _ အနုိင္းမဲ႔ဘာ၀နာ
အရွင္ဆႏၶာဓိက _ အနႈိင္းမဲ႔အေဖၚ
အရွင္ဆႏၶာဓိက _ အနိႈင္းမဲ႔အလွဴ
အရွင္ဆႏၶာဓိက _ အနႈိင္းမဲ႔ဥစၥာ
အရွင္မဟာသီလ၀ံသ _ ဓမၼပါလပ်ိဳ ႔
အရွင္ရ႒သာရ _ ဂမၻီသာရပ်ိဳ႔ စာကုိယ္ , ျမန္မာ႔ယူနီယန္စာပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၂၈၉ ခုနွစ္
အရွင္၀ါေသ႒ာဘိ၀ံသ _ ဓမၼခ်မ္းသာေတြ႔ေအာင္ရွာ
အရွင္သီဟာဘိ၀ံသ _ ေမတၱာဘာ၀နာရႈဖြယ္က်မ္း , ျပည္ၾကီးမန္တုိင္စာပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္
အရွင္အဂၢသမာဓိ _ ေနမိမၣစုိးခဏ္းပ်ိဳ ႔, ဟံသာ၀တီသတင္းစာတုိက္,ရန္ကုန္,၁၉၀၀ ခုနွစ္
အီၾကာေကြး _ ငုတ္တုတ္ထင္ရွားေရးေဖာ္မ်ား
ေအးသိန္း _ ရတနာဂီရိ မွ သီေပါမင္းအမွတ္တရ
ေအာင္ေကာင္း _ ခ်စ္သူမွာတမ္း
ေအာင္ေ၀း _ ခံစားမႈကထာ
ေအာင္သင္း _ ကုိယ္ေတြ႔ စာစီစာကံုးမ်ား
ေအာင္သင္း _ မ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္ ဂႏၶ၀င္မိတ္ဆက္, Future Publishing House ,ရန္ကုန္,၂၀၀၂ စက္တင္ဘာ
ေအာင္သင္း _ ရႊင္ရႊင္ျပံဳးျပံဳးစာစီကံုး
ေအာင္သင္း _ သူတုိ႔နဲ႔ကၽြန္ေတာ္
ေအာင္သင္း _ ေသကိန္းဆုိက္တဲ႔ညနွင္႔အျခား၀တၳဳတုိမ်ား
ေအာင္သင္း _ အေမြ
အုတ္ဘုိဆရာေတာ္ _ စြယ္ေတာ္ေသွ်ာင္ရတု , ဟံသာ၀တီသတင္းစာပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ျမိဳ႔
ဦးကုလား _ ရာဇ၀င္
ဦးကံညႊန္႔ _ နိဗၺာန္ပုိ႔မည္႔တရားေတာ္မ်ား
ဦးကံညႊန္႔ _ မုိးကုတ္၀ိပႆနာ အေျခခံ၊တရား၊အနွစ္သာရနွင္႔ ရႈပြါးနည္း
ဦးေက်ာ္ေဇယ် _ ျမန္မာနုိင္ငံ မူပုိင္ခြင္႔အက္ဥပေဒ
ဦးေက်ာ္ေဇယ် _ ဥပေဒေရးရာေ၀ါဟာရအဘိဓါန္
ဦးေက်ာ္ေဇယ် _ ဥပေဒသမား လက္စြဲစကား
ဦးေက်ာ္ေဇယ် _ အစုစပ္လုပ္ငန္းအက္ဥပေဒ
ဦးေက်ာ္ရန္ _ မူလ=ေဆးအဘိဓါန္က်မ္း
ဦးေက်ာ္ရန္ _ မူလေပါရာဏဒီပနီက်မ္း
ဦးေက်ာ္လွ _ သံခ်ိဳညႊန္႔ေပါင္းနွင္႔ ခဲရာခဲဆစ္အေျဖသစ္
ဦးေက်ာ္သိန္း _ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ေထရုပၸတၱိနွင္႔က်င္႔စဥ္
ဦးစုိးလြင္ _ အစၥလာမ္႔အတိတ္သမုိင္းမွ အယူ၀ါဒဆုိင္ရာအရႈပ္အေထြးမ်ား
ဦးစကၠိႏၵ _ ဥာတပရိညာ
ဦးစန္းေမာင္ _ ရခုိင္မင္းသား , သံေတာ္ဆင္႔ , ၁၉၄၆
ဦးဇနိတာလကၤာရ _ ပဋိစၥသမုပါဒ္စက္၀ုိင္းေဒသနာ အေမးနွင္႔အေျဖအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဦးေဌးလိႈင္ _ ရဟႏၱာနွင္႔ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား
ဦးထြန္းၾကည္ _ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားသမုိင္း
ဦးထြန္းလွ _ ေရြးခ်ယ္ရမည္႔မိန္းမေကာင္း. ရွာေဖြရမည္႔ဇနီးေလာင္း
ဦးနု _ တာေတစေနသား
ဦးနု _ အာဇာနည္
ဦးပညာ _ ကရင္ရာဇ၀င္
ဦးပုည _ မေႏၱေလးဘြဲ႔ ေမာ္ကြန္း
ဦးပုည _ ေရသည္ျပဇာတ္
ဦးဖုိးက်ား _ ၃၇ မင္း
ဦးဖုိးက်ား _ သီေပါမင္းပါေတာ္မူအေရးေတာ္ပံု
ဦးဘၾကည္ _ ဇာတ္ၾကီးဆယ္ဘြဲ႔
ဦးဘၾကည္ _ ရုပ္စံုဗုဒၶသာသနာ၀င္
ဦးဘေဘ _ နုိင္ငံေရးရာအျဖာျဖာ ဒုတိယတြဲ
ဦးဘသန္း _ ေယာနသံဇင္ေရာ္
ဦးေဘ _ ၀ရုဏပ်ိဳ ႔
ဦးေမာင္ၾကီး _ ေရငံပုိင္ဦးရွင္ၾကီးနတ္ျဖစ္ျပဇာတ္သစ္ ပထမတြဲ
ဦးေမာင္ေမာင္သန္း _ ၂၁ ရာစုအဂၤ၀ိဇၹာေဆာင္းပါးမ်ား
ဦးေမာင္သိန္း _ ပဋာစာရီ- ဒုတိယပုိင္း
ဦးရ၀ိန္ _ ဥဒကဒီပနီ , ျမန္မာသံေတာ္ဆင္႔မီးစက္ၾကီး ပံွနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ , ၁၂၄၈ ခု , ကဆုန္လ
ဦးရႆက _ စတုသစၥပကာသနီက်မ္း
ဦးေရ၀တ _ သာသနာ႔အေမြကုိခံယူျခင္းနွင္႔ငါလုပ္ခ်င္တာ
ဦးေရ၀တ _ နားလည္နုိင္ျခင္း၏စြမ္းအား
ဦးေရႊေအာင္ _ ကုသုိလ္နွင္႔ အကုသုိလ္
ဦးေရႊေအာင္ _ ဗုဒၶ သုိ႔မဟုတ္ အႏိႈင္းမဲ႔
ဦးေရႊေအာင္ _ ဓမၼပဒ
ဦးေရႊေအာင္ _ ဗုဒၶ၀ါဒ ေပၚထြန္းျခင္း
ဦးေရႊေအာင္ _ ဘ၀အက်ဥ္းသား
ဦးေရႊေအာင္ _ ဘ၀အျမင္သစ္
ဦးေရႊေအာင္ _ အျမင္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္းနွင္႔အေတြးအျမင္စာစုမ်ား
ဦးလွ _ ဗမာ႔အေရးေတာ္ပံု-ပတြဲ , ျမန္မာ႔သိပၸံစာပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၅.၁၀.၁၉၃၈
ဦးလႊား _ ဓါတ္စာက်မ္း
ဦး၀ိမလ _ ကခၤါေမးခြန္းနွင္႔အေျဖ
ဦးသက္စိန္ _ ဗုဒၶသာသနာ႔အေျခခံ
ဦးသက္ထြန္း _ အေနာက္တုိင္းမွ နုတ္သီးေကာင္းလွ်ာပါးတုိ႔၏အဆုိမ်ား
ဦးသိန္းဟန္ _ ျပည္ေထာင္စုသမုိင္းပံုျပင္မ်ား , စာေပဗိမာန္ ပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၉၆၈ မတ္လ
ဦးေအးေမာင္ _ ဗီဇနွင္႔ ပတ္၀န္းက်င္
ဦးေအာင္ခင္ _ ငါနဲ႔မတူ ငါ႔ရန္သူ
ဦးေအာင္ခင္ _ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ဘယ္သူသတ္သလဲ
ဦးဣေႏၵာဘာသ _ ၀ါက်သြားအခ်ိဳးအေျဖက်မ္း+၆ေစာင္တြဲ, ျပည္ၾကီးမ႑ိဳင္ပိဋကတ္ပံုနွိပ္တုိက္,ရန္ကုန္ ၁၂၉၀ ကဆုန္လ


ခရစ္ယာန္တုိ႔ရဲ႔ ဘုိင္ဘယ္

မူဆလင္တုိ႔ရဲ႔ ကုိရမ္
ေနသူရိန္မွတ္တမ္း , သံေတာ္ဆင္႔သတင္းစာတုိက္ , ၁၉၄၆
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအေရးေတာ္ပံုၾကီး , လီဘာတီပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၉၆၀
မုိးကုတ္၀ိပႆနာ ပဏာမအရသာ
ရွမ္းျပည္နယ္ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပႏၷက္ခ်ပြဲ , ပံုနွိပ္ေရးနွင္႔စာေရးကိရိယာဌာန , ၈.၆.၁၉၅၉
အေရးေတာ္ပံုေလးေစာင္တြဲ


၁၉၃၀တ၀ုိက္ျမန္မာနုိင္ငံေရးသမုိင္း
ကထာ၀တၳဳ နိႆယ-၁
ကေလးပံုျပင္မ်ား
ကေလးျပႆနာ
က၀ိလကၡဏာသတ္ပံုက်မ္း
ကာမသုတၱန္တရားေတာ္
ကာလာမ သုတ္
ကာလီေဒ၀ီ
ကူးစက္ျမန္ျပင္းထန္(နမုိးနီးယား)....
ကုိလုိနီေခတ္ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဥပေဒ
ကိန္းဂဏန္းျပကြက္ဆန္းမ်ား
ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းတုိ႔သိမွတ္ဖြယ္
ကန္႔ကူလက္လွည္႔
ကမၻာေက်ာ္၀တၳဳတုိမ်ားနွင္႔တက္တုိး၏...
ကမၻာ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာ.ဦးသန္႔
ကမၻာ႔စာေပတေစ႔တေစာင္း
ကမၻာ႔ရက္ၾကီးေန႔ၾကီးမ်ားနွင္႔ ျမန္မာ႔....
ကုန္းေဘာင္ရွင္းတမ္း
က်က်မ္း
ေက်းဇူးရွင္
ေက်းဇူးရွင္ခ်မ္းေျမ႔ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ေထရုပၸတၱိအက်ဥ္း
ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံု
ေက်ာက္တန္းေရလယ္ဘုရားသမုိင္း
က်ိဳက္ကမာစိန္ေစတီေတာ္သမုိင္း
က်ိဳက္ခမီ ေရလယ္ဘုရားသမုိင္း
ကြန္ျပဴတာသံုးစြဲသူတုိင္းအတြက္အဂၤလိပ္စာ
ကၽြနု္ပ္တုိ႔အမွန္တကယ္ယဥ္ေက်းၾကျပီေလာနွင္႔...

ခုဒၵကနိကာယ နိႆယ
ေခါင္းေဆာင္နွင္႔အေတြး
ေခတ္စမ္းကဗ်ာ-၁ (ျမန္မာျပည္ပညာျပန္႔ပြါးေရးအသင္း)
ခ်စ္ေသာပါဒဧကရီ
ခြင္႔လႊတ္ျခင္းသူခုိးနွင္႔..


ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေခတ္နွင္႔....
ဂူလီနီယံနွင္႔ အေမရိကကုိေျပာင္းလဲခဲ႔ေသာေန႔
ဂႏၳ၀င္ျမန္မာကဗ်ာ
ဂမၻီရသုခ ထီေဗဒင္
ဂ်ဳလိယက္ဆီဇာ


ငရဲဆုိတာခ်ိဳနဲ႔လား
ငါေျပာခ်င္သမွ်ငါ႔အေၾကာင္း
ငါတုိ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘာေတြလုပ္ခဲ႔သလဲ
ငါ႔ဒိန္ခဲကုိ ဘယ္သူေနရာေရႊ႔သလဲ
ျငိမ္သက္တစ္မိနစ္


စကားပံုအလင္းျပက်မ္း
စာေပလူၾကမ္းမင္းသားေအာင္သင္းနွင္႔...
စာမရီသုိ႔ ထူးထူးျခား
စားေရးၾကီး
စုဖုရားလတ္ရွင္းတမ္းနဲ႔ ပါေတာ္မူျဖစ္ရပ္မ်ား
စူလာနဖါ
စစ္
စစ္ကိုင္းေတာင္သမုိင္း
စစ္အုပ္စုသက္တမ္းရွည္ေနသ၍
စိတ္ဓါတ္ကိုျမွင္႔လုပ္ပုိင္ခြင္႔
စိတ္ဓါတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
စိတ္၀င္စားစရာသင္႔ခႏၶာ
စိတ္ေလွ်ာ္ဖြပ္တဲ႔အလုပ္
စိတ္အားျဖည္႔ ဓမၼရြက္ႏု
စိတ္အားျဖည္႔ ဓမၼမုိးစက္
စိႏၲာမဏိ
စိန္ေရာင္ျခည္နွင္႔ဘုရားရွိခုိးအမ်ိဳးမ်ိဳး


ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစာရ
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ
ဆီးခ်ိဳေရာဂါနွင္႔မ်က္စိ..
ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳအေၾကာင္း..
ေဆးေပါင္းခတဲ႔မ်က္ရည္
ဆင္သခ်ၤိဳင္းရွာပံုေတာ္နွင္႔...
ဆယ္႔နွစ္ရာသီအခ်စ္


ဇိနတၳပကာသနီက်မ္း
ဇမၺဳပဓိမင္းခၽြတ္ခန္း


ညီသစ္ဆင္း


တတိယျမန္မာ-အဂၤလိပ္စစ္ပြဲနွင္႔မင္းလွခံတပ္(သုေတသနစာတမ္း)
တနလၤာအၾကည္႔မ်ား
တရားမရျခင္း အေၾကာင္းရင္း
တရားအနွစ္သာရမ်ား
ေတာင္ငူသမုိင္း(ျမတ္ေစာညီေနာင္ဘုရား)
တကၠသုိလ္၀ိပႆနာတရားေတာ္
တစ္ဘ၀သာသနာ
တေစၧဇာတ္လမ္းမ်ား
တစ္ရာနွင္႔တစ္ရက္
တစ္ေယာက္တည္းေနတစ္စိတ္တည္းထား
တမၸဒီပနုိင္ငံတည္ေထာင္ျခင္း
တမ္းတတတ္သည္ထီးရနံ႔ နန္းရနံ႔
ေထရ၀ါဒအုတ္ျမစ္
ထူးဆန္းအံ႔ဖြယ္ပရေလာကနယ္
ထူးဆန္းေထြလာစားစရာနွင္႔ အာဟာရေဗဒ


ဒီဃနိကာယ နိႆယ
ဒီဗလားရား
ဒုိမီနီယံအႏၱရာယ္
ဒု႒ဂါမဏိ
ေဒ၀စၦရာနွင္႔ေတြ႔ဆံုျခင္း
ေဒါက္တာသန္းထြန္းနွင္႔ အင္တာဗ်ဴး
ေဒါင္းဖတ္စာပံုျပင္မ်ား


ဓါတုကထာ နိႆယ
ဓါတ္ခြဲခန္းမွဴးတစ္ဦး၏ဒုိင္ယာရ
ဓမၼစၾကာ ပါဠိ+ျမန္မာ
ဓမၼစၾကာနွင္႔၀ိပႆနာ
ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား
ဓမၼေရစင္ေရႊသံလြင္
ဓမၼသဂၤဏီ နိႆယ
ဓမၼအေတြးအေမးအေျဖမ်ား


နာထ သုတၱန္
နားနားျပီးေျပာ
ေနေရးဆင္ျခင္ေသေရးျမင္
နံနက္ သံုးနာရီ
နိယာမဗဟုိျပဳေခါင္းေဆာင္မႈ
ေနေရးဆင္ျခင္ေသေရးျပင္
နို႔နွစ္လံုးဖုိးေက်ပါတယ္
နုိင္ငံေတာ္ဘာသာျဖစ္ေျမာက္ေရး
နုိင္ငံရပ္ျခားခရီးနွင္႔ ေဗဒင္ပညာ
နိဗၺာန ဂါမိနီ ပဋိပဒါ-၁
နိဗၺာန ဂါမိနီ ပဋိပဒါ-၂
နိဗၺာန ဂါမိနီ ပဋိပဒါ-၃
နိဗၺာန ဂါမိနီ ပဋိပဒါ-၄
နိဗၺာန ဂါမိနီ ပဋိပဒါ-၅
နိဗၺာန္အယူအဆကုိေထရ၀ါဒရႈေဒါင္းမွေလ႔လာျခင္း
ႏြားကေလးနက္ေခ်ာနွင္႔ဓမၼပံုျပင္မ်ား


ပဌမတန္း ျမန္မာဖတ္စာ
ပဋိစၥသမုပၸဒ္ျဖတ္လမ္း
ပရိတ္ၾကီး ၁၁ သုတ္ ပါဠိ+ျမန္မာျပန္
ပ႒ါန္းပါဠိေတာ္ နိႆယ-၁
ပ႒ါန္းပါဠိေတာ္ နိႆယ-၂
ပ႒ါန္းပါဠိေတာ္ နိႆယ-၃
ပ႒ါန္းပါဠိေတာ္ နိႆယ-၄
ပ႒ါန္းပါဠိေတာ္ နိႆယ-၅
ပ႒ါန္းပါဠိေတာ္ နိႆယ-၆
ပ႒ါန္းပါဠိေတာ္ နိႆယ-၇
ပ႒ါန္းပါဠိေတာ္ နိႆယ-၈
ပ႒ါန္းပါဠိေတာ္ နိႆယ-၉
ပ႒ါန္းပါဠိေတာ္ နိႆယ-၁၀
ပါးစပ္ရာဇ၀င္
ပိဋကလမ္းညႊန္-ပထမတြဲ
ပိဋကလမ္းညႊန္-ဒုတိယတြဲ
ပိဋကတ္သံုးပံု ျမန္မာျပန္ အစံု (5.11 MB)
ပီကာဆုိ၏ပဥၥလက္မီးအိမ္
ပုဂံေခတ္ျမန္မာေက်ာက္စာမ်ားလာေ၀ါဟာရေလ႔လာခ်က္
ပုရပုိက္
ပုရာေဘဒသုတ္တရားေတာ္
ပင္႔ကူအိမ္ လူ႔အဖြဲ႔စည္း
ပုဂၢလပညတ္ နိႆယ
ပုဏၰားတုိင္
ေပါင္းတည္သမုိင္း
ေျပေျပလည္လည္ရွိေစခ်င္တယ္
ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ(ရာဇသတ္ၾကီး)အဘိဓါန္
ျပိဳင္ျမင္းတုိ႔ရဲ႔ခြါသံ


ဖက္ဆက္ကၽြန္ဘ၀မွလြတ္လပ္ေရးသုိ႔
ျဖန္႔ထြက္ေတြးျခင္းႏွင္႔..


ေဗဒါလမ္း
ဗုဒၶဓမၼအနွစ္ခ်ဳပ္
ဗုဒၶဘာသာအနုပညာနိဒါန္း
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဗ်ာမ်ား
ဗုိလ္တစ္ေထာင္ေစတီေတာ္သမုိင္း
ဗုိလ္ေန၀င္းဇာတ္လမ္းရႈပ္သမွ်


ဘ၀သစၥာအေျဖရွာ
ဘ၀၏အလွတရားကုိရွာေဖြျခင္း
ဘာသာေရးျပႆနာမ်ား
ဘီလူးတုိ႔ရြာ


မဏိစႏၵာဥဒါန္း
မနက္ျဖန္မ်ားကုိ ျဖတ္သန္း....
မရွိမျဖစ္စင္ၾကယ္ျခင္း
မေသခင္ဘာလုပ္ၾကမလဲ
မဟာ
မဟာရာဇ၀င္ၾကီး
မဟာသမယသုတ္ ပါဠိ+ျမန္မာ
မာလုက်ပုတၱသုတ္တရားေတာ္
မိဘေက်းဇူးဆပ္ဖူးျပီလား
မိဘမ်ားအတြက္ အရိပ္ျပစကားလက္ေဆာင္မြန္မ်ား
မူပုိင္ခြင္႔
မုိေရးဗီးယား၏အတုိင္းအတာမ်ားနွင္႔..
ေမ႔အိပ္မက္
ေမာ္ဒယ္အသစ္နဲ႔လူ
ေမာင္ေခြးဖုိ႔ကဗ်ာမ်ား
ေမာင္တုိ႔မယ္တုိ႔တုိးတက္ေစဖို႔
မစၨ်ိမနိကာယ နိႆယ
ေမတၱာပန္းခုိင္ သံုးပြင္႔ဆုိင္
မုိင္းေပၚေစာ္ဘြားစ၀္စံထြန္း
ေမွာင္မုိက္မွာငုိ
ျမိဳ႔ရြာစစ္တမ္းမ်ား
ျမင္႔ျမတ္ေသာဥေပကၡာ
ျမတ္ဗုဒၶေဒသနာ
ျမတ္ဗုဒၶပြင္႔ေတာ္မူရာမဇၥ်ိမေဒသ
ျမတ္လယ္တီ
ျမန္မာစာ ျမန္မာမႈ
ျမန္မာစာလံုးေပါင္းသတ္ပံုက်မ္း
ျမန္မာဆုိရုိးစကား
ျမန္မာတုိ႔၏ကုိးကြယ္မႈနွင္႔ကုိယ္က်င္႔တရား...
ျမန္မာဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္၏ဘ၀
ျမန္မာျပည္သား
ျမန္မာရာဇ၀င္ခ်ဳပ္နွင္႔..
ျမန္မာ၀တၳဳတုိ ၁၀၀
ျမန္မာအနုပညာလက္ရာပစၥည္း
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပိုင္း ၁ (က)
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း ၁ (ခ)
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း ၂ (က)
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း ၂ (ခ)
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း ၃ (က)
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း ၃ (ခ)
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း ၄ (က)
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း ၄ (ခ)
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း ၅ (က)
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း ၅ (ခ)
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း ၅ (ဂ)
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း ၆
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း ၇
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း ၈ (က)
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း ၈ (ခ)
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း ၉ (က)
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း ၉ (ခ)
ျမန္မာ႔ေဆးမီးတုိုိ
ျမန္မာ႔မဟာဂီတ
ျမန္မာ႔ရုိးရာစကားထာမ်ား
ေျမျမတ္မဟာတရားျမတ္ေဒသနာ
ေျမာက္ဦးျမိဳ႔ဘုရားသမုိင္း
ျမိတ္ရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး
ျမိဳင္
မ်ိဳးဆက္သစ္တုိ႔ တုိးတက္ရစ္ဖုိ႔


ယမုိက္ပါဠိေတာ္ နိႆယ


ရတနာပံု
ရတနာပံုမွ ရတနာဂီရိသုိ႔
ရာဇကုမာရ
ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္
ရင္႔က်က္စိတ္ထား
ရည္စူးကုသုိလ္
ရွက္စိတ္
ရွင္ေစာပု
ရွင္မေရ-၁
ရွင္မေရ-၂
ရွင္ေမြးလြန္းနဲ႔ မင္းနႏၵာ
ရယ္စရာေမာစရာ နုိင္ငံေရးဟာသမ်ား
ရုိးရိုးၾကီးေဇယ်၏ဘ၀ခရီး
ရႈမ၀မဂၢဇင္း ၀တၳဳတုိမ်ား
ရွက္ျပံဳး


လာျခင္းေကာင္းေသာအရွင္
လိပိဒီပိကာက်မ္း
လီယာမင္းၾကီး
လူငယ္မ်ားနွင္႔စကားေျပာျခင္း
လူတုိင္းမွာအလားအလာရွိတယ္နွင္႔..
လူပ်ိဳဘုရားလံုး၀မရွိ
လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ားနွင္႔..
လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရား
လက္ေရြးစင္ ဆရာ႔ဇာတ္လမ္းစံု
လြယ္အိတ္နွင္႔အျခားေဆာင္းပါးမ်ား

၀သုႏၶရီႏွင္႔ရုိးရာအထိမ္းအမွတ္မ်ား
၀ိနည္း နိႆယ
၀ိနယ ၀ိနိစၦယ သဂၤဟ
၀ိပႆနာတရားအေမးအေျဖမ်ား(၁)
၀ိပႆနာတရားအေမးအေျဖမ်ား(၂)
၀ိပႆနာျမင္ကြင္း
၀ိပႆနာရႈနည္းမ်ား-၁
၀ိပႆနာရႈနည္းမ်ား-၂
၀ိပႆနာရႈနည္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
၀ိပႆနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္ၾကီး
၀ိဘင္း နိႆယ-၁
၀ိဘင္း နိႆယ-၂
၀ိသာခါနွင္႔ သီတာ
၀ိသုဒၶိမဂ္ အ႒ကထာ နိႆယ-၁
၀ိသုဒၶိမဂ္ အ႒ကထာ နိႆယ-၂
၀ိသုဒၶိမဂ္ အ႒ကထာ နိႆယ-၃

သဘာ၀
သမီးေလးဖတ္ဖုိ႔
သမုိင္းနွင္႔စကားေျပာျခင္း
သီခ်င္းထဲကဓမၼ.ဓမၼထဲကအလင္း.
သုေတသန သရုပ္ျပအဘိဓါန္
သံုးေဖာ္ညီေနာင္
သူတုိ႔အျမင္ သူတုိ႔အေတြး
သူနာျပဳလက္စြဲ
သူလုိဘုရင္
သူေရး၍သူၾကိဳက္ေသာ၀တၳဳတုိမ်ား
သူ႔ကုိေစာင္႔ေရွာက္ ကုိယ္႔ဂုဏ္ေျမာက္
သခၤ်ာပညာ ငါဆရာ
သဂၤါယနာတင္ သမုိင္းစံု
သေမၼာဟ၀ိေနာဒနီ နိႆယ
သံယုတ္နိကာယ နိႆယ-၁
သံယုတ္နိကာယ နိႆယ-၂
သံယုတ္နိကာယ နိႆယ-၃
သံယုတ္နိကာယ နိႆယ-၄
သံယုတ္နိကာယ နိႆယ-၅
သံယုတ္နိကာယ နိႆယ-၆
သေႏၶကာတာ
သိပၸံမွသည္သစၥာဆီသုိ႔


ဟူးေကာင္းေတာင္ၾကား
ဟစ္တလာ-ခ်ိန္ဘာလိန္ ဘယ္သူမွားခဲ႔သလဲ

အေျခခံအဘိဓမၼာအက်ဥ္း
အတြင္းတိမ္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
အနာဂတ္ကုိ မေၾကာက္နဲ႔
အနာဂတ္မ်က္လံုးရွင္
အနာနဲ႔ေဆးတဲ႔ေအာင္ေပးတရားေတာ္
အနုပညာသစ္တစ္ပင္ျဖစ္တည္မႈနွင္႔...
အနွစ္ထုတ္ယူစြမ္းတဲ႔လူ
အနတၱလကၡဏာသုတ္ ပါဠိ+ျမန္မာ
အေမနွင္႔ အေမ႔အေၾကာင္း
အေမးနွင္႔အေျဖ အေထြေထြ
အရိယ၀ါသတရားေတာ္
အရည္အေသြး
အေရွ႔ကေန၀န္းထြက္သည္႔ပမာ-၁
အေရွ႔ကေန၀န္းထြက္သည္႔ပမာ-၂
အသက္ေပးျပီးခ်စ္တဲ႔အေမ
အာဟာရနွင္႔ဆုိင္ေသာက်န္းမာေရး..
အားထုတ္ျဖစ္ဖုိ႔အဓိက
အင္တာဖ်ီးနဲ႔ဆုိင္ဆုိင္မဆုိင္ဆုိင္
အဂၤုတၱရနိကာယ နိႆယ
ေအာင္ဆန္းသူရိယဗုိလ္တုိက္ခၽြန္း
အ႒သာလိနီ နိႆယ
အုိင္ဒီယာအက္ေဆးမ်ား
ဣတၳိယနွင္႔ေဆးပညာ
ဦးေပၚဦး၏ စကားအလကၤာ
ဦးေန၀င္း၏ျပာတစ္ဆုပ္
ဧေတန
ေအးျမရႊင္ျပံဳးလူ႔နွလံုး
ၾသကာသ ဋီကာ
HIV မွတ္စုမ်ား
HTML မိတ္ဆက္