၀ိပႆနာ အေျခခံ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား

29-10-2009
၁။ မ်က္စိ, အဆင္း ၊ အလင္းဆုံရင္ ။
ျမင္, ေတြ႔ , ခံစား ၊ မွတ္သားစီရင္။
မ႐ႈျမင္ခိုက္ ၊ ျမင္ၾကိဳက္ စြဲခင္ ။
ကံဘ၀ ၊ ျဖစ္ရ ေကာင္းဆိုးပင္ ။

၂။ ဘ၀ကံရွိ ၊ ဇာတိဖြားျမင္ ။
အို ေသ ပူေဆြး ၊ ငိုေၾကြး ႐ႈိက္ငင္ ။
ကိုယ္, စိတ္ ဒုကၡ ၊ ျပင္းျပ ပူပင္ ။
ေလာက စက္ ၊ ျဖစ္ ပ်က္ ထာ၀စဥ္ ။

၃။ အသံႏွင့္နား ၊ မျခား ဆုံရင္ ။
ၾကား, ေတြ႔ ခံစား ၊ မွတ္သားစီရင္ ။
မ႐ႈၾကားခိုက္ ၊ ၾကား ၾကိဳက္စြဲခင္ ။
ကံဘ၀ ၊ ျဖစ္ရေကာင္းဆိုးပင္ ။

၄။ အနံ႔ ႏွာေခါင္း ၊ ေလေၾကာင္းသင့္ရင္ ။
နံ, ေတြ႔ ခံစား ၊ မွတ္သားစီရင္ ။
မ႐ႈ နံခိုက္ ၊ နံ ၾကိဳက္ စြဲခင္ ။
ကံဘ၀ ၊ ျဖစ္ရ ေကာင္းဆိုးပင္ ။

၅။ ရသာ လွ်ာႏွင့္ ၊ ေရ သင့္ဆုံလွ်င္ ။
စား, ေတြ႔ ခံစား ၊ မွတ္သားစီရင္ ။
မ႐ႈ စားခိုက္ ၊ စား ၾကိဳက္စြဲခင္ ။
ကံဘ၀ ၊ ျဖစ္ရ ေကာင္းဆိုးပင္ ။

၆။ ကိုယ္ႏွင့္ ေဖာ႒ဗ္ ၊ ေျမဓာတ္ဆုံရင္ ။
ထိ, ေတြ႔ ခံစား ၊ မွတ္သားစီရင္ ။
မ႐ႈ ထိခိုက္ ၊ ထိ ၾကိဳက္စြဲခင္ ။
ကံဘ၀ ၊ ျဖစ္ရ ေကာင္းဆိုးပင္ ။

၇။ ႏွလုံး မန ၊ ဓမၼ ဆုံရင္ ။
ၾကံ, ေတြ႔ ခံစား ၊ မွတ္သားစီရင္ ။
မ႐ႈ ၾကံခိုက္ ၊ ၾကံ ၾကိဳက္စြဲခင္ ။
ကံဘ၀ ၊ ျဖစ္ရ ေကာင္းဆိုးပင္ ။

၈။ ဘ၀ကံရွိ ၊ ဇာတိဖြားျမင္ ။
အို ေသ ပူေဆြး ၊ ငိုေၾကြး ႐ႈိက္ငင္ ။
ကိုယ္ စိတ္ ဒုကၡ ၊ ျပင္းျပ ပူပင္ ။
ေလာက စက္ ၊ ျဖစ္ပ်က္ ထာ၀စဥ္ ။

၉။ မ်က္စိ, အဆင္း ၊ အလင္းဆုံရင္ ။
ျမင္, ေတြ႔ , ခံစား ၊ မွတ္သားစီရင္။
႐ႈမွတ္ ျမင္ခိုက္ ၊ ျမင္ ၾကိဳုက္ ကင္းစင္ ။
ကံဘ၀ ၊ ဥာဏ္က မွတ္သုတ္သင္ ။

၁၀။ ေကာင္းဆိုးကံဘ၀ ၊ ဥာဏ္က သတ္ရင္ ။
ျဖစ္, အိုေသလဲ ၊ ျပတ္စဲ ကင္းစင္ ။
ပူေဆြး ငိုေၾကြး ၊ ၀ဋ္ေဘး ကုန္စင္ ။
ေလာကစက္ ၊ က်ိဳးပ်က္ နိဗၺာန္၀င္ ။

၁၁။ အသံႏွင့္နား ၊ မျခား ဆုံရင္ ။
ၾကား, ေတြ႔ ခံစား ၊ မွတ္သားစီရင္ ။
႐ႈမွတ္ ၾကားခိုက္ ၊ ၾကား ၾကိဳက္ ကင္းစင္ ။
ကံဘ၀ ၊ ဥာဏ္က မွတ္သုတ္သင္ ။

၁၂။ အနံ႔ ႏွာေခါင္း ၊ ေလေၾကာင္းသင့္ရင္ ။
နံ, ေတြ႔ ခံစား ၊ မွတ္သားစီရင္ ။
႐ႈမွတ္နံခိုက္ ၊ နံ ၾကိဳက္ ကင္းစင္ ။
ကံဘ၀ ၊ ဥာဏ္က မွတ္သုတ္သင္ ။

၁၃။ ရသာ လွ်ာႏွင့္ ၊ ေရ သင့္ဆုံလွ်င္ ။
စား, ေတြ႔ ခံစား ၊ မွတ္သားစီရင္ ။
႐ႈမွတ္ စားခိုုက္ ၊ စား ၾကိဳက္ကင္းစင္ ။
ကံဘ၀ ၊ ဥာဏ္က မွတ္သုတ္သင္ ။

၁၄။ ကိုယ္ႏွင့္ ေဖာ႒ဗ္ ၊ ေျမဓာတ္ဆုံရင္ ။
ထိ, ေတြ႔ ခံစား ၊ မွတ္သားစီရင္ ။
႐ႈမွတ္ ထိခိုက္ ၊ ထိ ၾကိဳက္ကင္းစင္ ။
ကံဘ၀ ၊ ဥာဏ္က မွတ္သုတ္သင္ ။

၁၅။ ႏွလုံး မန ၊ ဓမၼ ဆုံရင္ ။
ၾကံ, ေတြ႔ ခံစား ၊ မွတ္သားစီရင္ ။
႐ႈမွတ္ ၾကံခုိက္ ၊ ၾကံ ၾကိဳက္ ကင္းစင္ ။
ကံဘ၀ ၊ ဥာဏ္က မွတ္သုတ္သင္ ။

၁၆။ ေကာင္းဆိုး ကံဘ၀ ၊ ဥာဏ္ကသတ္ရင္ ။
ျဖစ္ အို ေသလဲ ၊ ျပတ္စဲ ကင္းစင္ ။
ပူေဆြး ငိုေၾကြး ၊ ၀ဋ္ေဘး ကုန္စင္ ။
ေလာကစက္ ၊ က်ိဳးပ်က္ နိဗၺာန္၀င္ ။ ။

ေက်းဇူးရွင္ ဆရာေတာ္ သုဇာတမေထရ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာ၊
နာယက ကမၼ႒ာနာစရိယ၊ ၾသ၀ါဒါစရိယ

0 comments:

Post a Comment