ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ အျပား(၃၀)

30-5-2009
၁။ ဒါနပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကိုလွဴဒါန္းျခင္း။
ဒါနဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကို စြန္႔လႊတ္လွဴဒါန္းျခင္း။
ဒါနပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကို စြန္႔လႊတ္လွဴဒါန္းျခင္း။၂။ သီလပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကိုငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိဘဲ မိမိသီလကိုေျဖာင့္တန္းစြာေစာင့္ထိန္းျခင္း။

သီလဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကိုငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ မိမိသီလကို ေျဖာင့္တန္းစြာေစာင့္ထိန္းျခင္း။

သီလပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကို ေထာက္ထားငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိဘဲ(စြန္႔လႊတ္၍) မိမိသီလကို ေျဖာင့္တန္းစြာ ေစာင့္ထိန္းျခင္း။၃။ ေနကၡမပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကို စြန္႔လႊတ္၍ ကိေလသာေတာမွ ထြက္ေျမာက္ရန္ၾကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၊ ထြက္ေျမာက္ျခင္း။

ေနကၡမဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကိုအစရွိသည္ကို စြန္႔လႊတ္၍ ကိေလသာေတာမွ ထြက္ေျမာက္ရန္ၾကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၊ ထြက္ေျမာက္ျခင္း။

ေနကၡမပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကိုစြန္႔လႊတ္၍ ကိေလသာေတာမွ ထြက္ေျမာက္ရန္ၾကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၊ ထြက္ေျမာက္ျခင္း။၄။ ပညာပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကိုငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိဘဲ အမွားအမွန္ကို ပိုင္းျခားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း။

ပညာဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကိုငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ အမွားအမွန္ကို ပိုင္းျခားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း။

ပညာပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကို ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ အမွားအမွန္ကို ပိုင္းျခားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း။၅။ ၀ီရိယပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကိုငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိဘဲ တရားဓမၼတို႔၌ မဆုတ္မနစ္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း။

၀ီရိယဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကိုငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ တရားဓမၼတို႔၌ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း။

၀ီရိယပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကို ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ တရားဓမၼတို႔၌ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း။၆။ ခႏၱီပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကို ႏိုင္ထက္လုယူ၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းေသာ ရန္သူတို႔အေပၚ၌ ျပန္လည္ခုခံမႈလည္းမျပဳ၊ စိတ္ဆိုးျခင္းလည္းမရွိ ရန္ၿငိဳးလည္းမထားဘဲ သည္းခံ၍ေနျခင္း။

ခႏၱီဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကို ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းေသာ ရန္သူတို႔ေပၚ၌ ျပန္လည္ခုခံမႈလည္းမျပဳ၊ စိတ္ဆိုးျခင္းလည္းမရွိ ရန္ၿငိဳးလည္းမထားဘဲ သည္းခံ၍ေနျခင္း။

ခႏၱီပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကို ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္း သတ္ျဖတ္ေသာ ရန္သူတို႔အေပၚ၌ ျပန္လည္ခုခံမႈလည္းမျပဳ၊ စိတ္ဆိုးျခင္းလည္းမရွိ ရန္ၿငိဳးလည္းမထားဘဲ သည္းခံ၍ေနျခင္း။၇။ သစၥပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကို ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ အမွန္တရားဘက္မွရပ္တည္ျခင္း။

သစၥဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကို ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ အမွန္တရားဘက္မွရပ္တည္ျခင္း။

သစၥပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကိုပင္ ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ အမွန္တရားဘက္မွရပ္တည္ျခင္း။၈။ အဓိ႒ာနပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကို ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ မိမိ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မယိမ္းမယိုင္ ခိုင္မာစြာေဆာက္တည္ျခင္း။

အဓိ႒ာနဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကို ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ မိမိ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မယိမ္းမယိုင္ ခိုင္မာစြာေဆာက္တည္ျခင္း။

အဓိ႒ာနပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကိုပင္ ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ မိမိ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မယိမ္းမယိုင္ ခိုင္မာစြာေဆာက္တည္ျခင္း။၉။ ေမတၱာပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔ကို ႏိုင္ထက္လုယူ၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းေသာ ရန္သူတို႔အေပၚ၌ ျပန္လည္ခုခံမႈလည္းမျပဳ၊ စိတ္ဆိုးျခင္းလည္းမရွိ ရန္ၿငိဳးလည္းမထားဘဲ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ျဖင့္ေနထိုင္ျခင္း။

ေမတၱာဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကို ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းေသာ ရန္သူတို႔ေပၚ၌ ျပန္လည္ခုခံမႈလည္းမျပဳ၊ စိတ္ဆိုးျခင္းလည္းမရွိ ရန္ၿငိဳးလည္းမထားဘဲ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္ျခင္း။

ေမတၱာပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကို ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္း သတ္ျဖတ္ေသာ ရန္သူတို႔အေပၚ၌ ျပန္လည္ခုခံမႈလည္းမျပဳ၊ စိတ္ဆိုးျခင္းလည္းမရွိ ရန္ၿငိဳးလည္းမထားဘဲ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္ျခင္း။၁၀။ ဥေပကၡာပါရမီ = မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သား၊ သမီး၊ ဇနီး အစရွိသည္တို႔၏ အက်ိဳးကိုလိုလားေသာ မိတ္ေဆြ၊ အက်ိဳးကိုမလိုလားေသာရန္သူတို႔အေပၚ၌ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းမရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ေနျခင္း။

ဥေပကၡာဥပပါရမီ = ေျခ၊ လက္ အစရွိေသာ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းတို႔ကို ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းေသာရန္သူ၊ မိမိအက်ိဳးလိုလားေသာ မိတ္ေဆြတို႔အေပၚ၌ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းမရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ေနျခင္း။

ဥေပကၡာပရမတၳပါရမီ = မိမိအသက္ကိုပင္ သတ္ျဖတ္ေသာရန္သူ၊ မိမိအက်ိဳးကိုလိုလားေသာ မိတ္ေဆြတို႔အေပၚ၌ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းမရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ေနျခင္း။
လကၤာဒီပအရွင္

0 comments:

Post a Comment