ေန၀င္ခ်ိန္

ဒါန သီလာ
ဘာ၀နာျမတ္ေကာင္းမႈ
ကုသုိလ္ျပဳအရာရာ
(တစ္ခ်ိဳ႔မွာ)
ပကာသနေတြခ်ယ္မႈန္း
အရိုးကိုအရြက္ဖုံးေလေတာ့
(ရိုးသားမႈ ဂုဏ္ေတြသုဥ္း)
ပင္လုံးလဲမျမင္
အနွစ္တုံးလဲ မထင္
ႏွလုံးသား သူ႔ဘ၀င္မွာ
အရြက္ႏွင့္အေဖာ္မင္
အခက္ႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္
ကုသုိလ္ေန ၀င္ပါေလရဲ႕
သံသရာခရီး မဆုံးခင္ေပါ့...။
ေကာင္းသစ္ (ေရႊကန္သာ)

0 comments:

Post a Comment