ေမြးေန႔ဆိုတာ အိုပြဲပါ

26-10-2009
၁။ တႏွစ္တခါ ၊ ေမြးေန႔ပါ ၊ လူမွာေခၚရိုးရွိ။

၂။ တကယ္ေျပာင္းတာ ၊ ရုပ္နာမ္ပါ ၊ ခႏၶာမျမဲသိ။

၃။ ႐ုပ္နာမ္ ဓမၼ ၊ မျမဲၾက ၊ ခဏ ခဏ ေျပာင္းေန၏။

၄။ ေသမင္း မွတ္တိုင္ ၊ ေနာက္တစ္တိုင္ ၊ ရင္ဆိုင္ေရာက္လာ၏။

၅။ ေမြးေန႔ဆိုတာ ၊ အိုပြဲပါ ၊ ေသခ်ာ ဥာဏ္ျဖင့္ၾကည့္။

၆။ အသက္ သိကၡာ ၊ ႀကီးစရာ ၊ လူမွာႏွစ္မ်ိဳးရွိ။

၇။ အသက္ႀကီး႐ုံ ၊ အားမစုံ ၊ အကုန္ေၾကာက္ရ၏။

၈။ အသိမၾကြယ္ ၊ အက်င့္ကြယ္ ၊ အိုပယ္ျဖစ္သြား၏။

၉။ အက်င့္သိကၡာ ၊ ႀကီးမွသာ ၊ မွန္စြာ စိတ္ေအး၏။

၁၀။ ႀကီးေလ လွေလ ၊ ေအးျမေပ ၊ လူေတြခ်စ္ၾက၏။

၁၁။ ေမြးေန႔မဂၤလာ ၊ ရတနာ ၊ ေကာင္းစြာရေအာင္ျဖည့္။


တိပိဋက ေယာဆရာေတာ္

0 comments:

Post a Comment