က်ခ်ိန္

အေမွာင္ကိုခြင္း
အေရာင္လင္းသည့္
ပူျပင္းထိန္ထိန္
ေနသူရိန္လဲ
“၀င္” ခ်ိန္ဆိုတာ ရွိေသးတယ္။

၀ိုင္းစက္လွပ
လြန္ေအးျမသည့္
ထြန္းပေရာင္လင္း
ဖိုးလမင္းလည္း
“ကြယ္” ျခင္း ဆိုတာရွိေသးတယ္။

“ေန-လ” ပုံျပ
လူ႔ဘ၀၀ယ္
မာနေတြထ
သိပ္မ“ၾကြ” ႏွင့္
“က်” ခ်ိန္ဆိုတာ ရွိေသးတယ္။ ။
ေကာင္းသစ္ (ေရႊကန္သာ)

0 comments:

Post a Comment